Тракийското писмо е декодирано?

gradeshnica.jpgНа 16.06.2006 г. в гр. Варна се състоя представяне на книгата на д-р Стефан Гайд “Тракийското писмо декодирано”. В книгата си автора представя не просто поредния опит за декодиране на тракийските плочици от село Караново (4 хилядолетия преди Н.е) и село Градешница, Врачанско (5 хилядолетия пр. Н.е). Според него пред нас е пълното и окончателно научно декодиране на всеки един писмен знак върху плочиците и резултатът – преведеният текст – е безпрецедентен и сензационен.

Оборва се тезата на някои учени-траколози, че траките не са имали писменост, и категорично се доказва, че надписите на тези плочки (разликата във възрастта на които е 1000 години) принадлежат на една и съща писменост – древното тракийско пиктографско (образно) писмо. Обаче тази писменост е с 2000 години по древна от шумерска и египетската! Нещо повече, за да бъдат разтълкувани текстовете на плочиците, автора използва древноегипеткото пиктографско писмо, което се оказва идентично на това от плочиците от Градешница и Караново. Идентично дотам, че всеки египтолог би могъл да разчете текста върху тези плочици, твърди д-р Стефан Гайд!!!

Но тракийските плочици са с поне 1000-2000 години по стари от най-ранните познати египетски надписи, което недвусмислено ни води до извода, че писмото на египтяните е производно на тракийското. Открито е поредното доказателство за древността на културата по нашите земи, която става първоизвор на културата и цивилизацията в целия древен свят.

Самият превод на текстовете от плочиците е не по-малко интересен – напротив – дори би могъл да предизвика истинска сензация в научните и религиозните кръгове, спрямо която превода на Евангелието на Юда направо бледнее. Поради факта, че писмото е пиктографско (образно) са възможни няколко сходни прочита на неговите символи. Ето какво гласи превода на д-р Гайд на текста на оброчната плочка от с. Градешница, датирана от 5-то хилядолетие пр. Н.е.

gradeshnica1.jpg

Последователност на декодирането на тракийското писмо [1]

“Триединният Бог (или боговете) обхожда (обитава в) Тракия, (или, Боже, който си в територията на Тракия)

Говоря истината (обещавам) да дам (давам)
дарове на великия Божий син

Прославям великия Бог
(да прославя великия Бог)

Храмът на Бога е велика крепост (скривалище), или
(Боже, който си в храма, бъди ми крепост и защита)” [2]

Интересен текст, със смисъл подобен на молитвите, които и днес мълвят милиони! Подобен текст откриваме във Стария завет, псалом 91:

“Който живее под покрива на Всевишнаго,
ще пребивае под сянката на Всемогъщаго.
Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой, на него ще се надея” [3]

Още по интересен е надписа от плочката от с.Караново, чийто превод на д-р Гайд гласи:

“Който е преминал през Мистерията на Смъртта и Възкресението,
той е новороден и е с Ново Божествено Естество.
Той е оставил лъжата и е познал Истината
и царува с короната и жезъла на Правдата в този свят и в отвъдния.”[2]

karanovo.jpg

Плочката от с. Караново

Подобен текст, изразяващ същата идея можем да открием в на много места в Новия Завет, например в Посланието на апостол Павел към римляните, глава 6:

“6:3 Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?
6:4 Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
6:5 Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;
6:6 като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.”[4]

В своята книга д-р Гайд прави още една недвусмислена връзка между тракийския орфизъм и християнството. В оригинала на Откровението на Йоан, глава 19, стих 15 гласи:

“Из устата Му излизаше тракийски меч двуост и остър, за да порази с него народите, и Той ще ги управлява с желязна тояга” [2]

В познатия ни превод на Библията е записано “из устата му излизаше остър меч”, но в гръцкия оригинал е записано „romfaia distomos“[5] – Ромфея Дистомос – а „ромфеята е била хладно оръжие за близък бой, употребявано от тракийските племена още около 400 г. пр. Хр.“ [6]

По нататък в книгата си автора разкрива тайната касаеща връзката между Тракия и Християнството, която е скрита в тракийския меч, излизащ от Божиите уста.

В заключение д-р Стефан Гайд казва:

“Траките са имали писменост преди египтяните и шумерите и може да се окажат първият етнос, който е имал писменост в историята. Нещо повече, най-древното писмо на траките е било пиктографско (образно), а не фонетично (звуково), което означава че всеки друг народ е можел да го приеме от тях, независимо какъв диалект и език е говорел, защото при това писмо се изписват идеите, а не произношението на думите” [2]

Доколко твърденията на д-р Гайд са верни и истинни можете да проверите само, като се запознаете с доказателствената част, изложена в неговата книга “Тракийското писмо декодирано”, която може да се намери на книжния пазар.

Кирил Стойчев

За автора на книгата „Тракийското писмо декодирано“
Д-р Стефан Гайд е роден през 1960 г. в сърцето на Древна Тракия (днешна България). От края на 80-те години живее със семейството си предимно в Калифорния, САЩ, където се занимава с психиатрия, психоанализа, лингвистика и древни езици, философия и религия.

Село Караново
Селото се намира на 7 км. северозападно от Нова Загора.
В западната част на селото се намира известната Карановска могила, в която са запазени останки от живот отпреди 8000 години. Тя е един от най-значителните исторически обекти на Балканите и в Европа. Могилата е висока 13 м, дължина 250 х 150м, с дебелина на културните напластявания 12,40 м. Тук са застъпени всички праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. Общо могилата е била населявана в продължение на около 3000 г. Тук са провеждани археологически разкопки в периодите 1936-37, 1946-57 и от 1984г. до сега. От 1984 г. разкопките са с международно участие, съвместно със Залцбургския университет – Австрия

Тракийска писменост няма, траките са безписмен народ.

num_mg_1244.jpg

Проф. Кирил Йорданов, директор на Института по тракология „Проф. Александър Фол“

Проф. Кирил Йорданов е роден на 21 октомври 1946 г. в Мездра. През 1971 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност древна история. Защитава дисертация на тема „История на гетските племена през VІ–ІІІ в. пр. Хр.“ (1975) и докторска дисертация „Политически отношения между Македония и тракийските държави (359–281 пр. Хр.)“ (1998). Професор в Нов български университет. През 1992–1994 г. е временно изпълняваш, а от ноември 1994 г. – директор на Института по тракология. Член на Генералната асамблея на БАН (1992).

Председател на научния съвет на Института по тракология и член на Международния съвет по индоевропейски и тракийски науки, както и на редакционните колегии на Thracia; Studia Thracica; Seminarium Thracicum; Thracia Antiqua; Древни автори: приложение към източниците за Тракия и траките и др. Специализира в Румъния, Югославия, Русия и Полша. Владее френски, руски, английски, гръцки и латински език.

Проф. Йорданов, разкажете ни за Института по тракология. Кога е създаден и от кого?
Институтът по тракология е създаден като нов, самостоятелен институт на БАН с решение на Министерския съвет от 12 май 1972 г. Основател е покойният проф. Александър Фол, чиято идея е оформянето на научно направление при БАН, което да изследва историята и културата на Европейския югоизток в древността, с акцент върху историята и културата на древните траки.

Без да се залага на количественото разрастване, вече 34 години в института работят 26 специалисти с насоченост към различни области – извори, език, културна история, политическа история, демографска характеристика, предримска епоха, класическа древност – т. нар. елинизъм, римска епоха, късна древност, културно-историческа приемственост между античност и ранно средновековие. До 1983 г. към института работеха и няколко археолози, които преминаха по-късно към Археологическия институт с музей, с цел там да се създаде специална секция по тракийска археология. Те са лицензирани да провеждат сондажи и разкопки. Непрестанно организираме общи конгреси, симпозиуми, конференции, семинари, разкопки и проучвания. Координираме дейностите и правим съвместни издания и публикации, които представяме в света.

Институтът по тракология е най-голямата специализирана научна организация за проучване на древната история и култура на траките на Балканите. Има ли и други центрове?
Има, но ние сме най-големият център. До преди година и половина имаше румънски институт по тракология. Той бе създаден 4–5 години след нашия – по огледално подобие. В него работеха предимно археолози, а 90% от изследванията им бяха насочени към праисторията. Закриха го, защото се оказа недостатъчно ефективен.

Друг малък център, създаден наскоро, е към университета в Одрин. Европейска Турция е ядро на тракийската история. Това е регионът на Константинопол, където връзките с Мала Азия и тракийския свят са още от края на ІІ хил. пр. Хр. Днешното Мраморно море е наречено още от Омир Тракийско море – водите му мият бреговете на Тракия. С турските колеги от 2–3 години правим съвместни експедиции и проучвания по западночерноморския бряг при Мидия, античния Салмидесос. Сериозно проучваме този регион, защото според една наша хипотеза – преди там да се заселят гърците в края на VІІ и началото на VІ в. пр.Хр – е имало тракийски град или поне селище.

Инстититутът по тракология е постоянно седалище на Секретариата на Международния съвет по индоевропейски и траколожки изследвания още от създаването му. Международният съвет е главен организатор и координатор на световните конгреси по тракология. Разкажете ни повече за това.

През октомври 2005 г. се състоя Х международен конгрес по тракология в Комотини и Александруполи в Гърция. На него получихме голямо международно признание от университетски центрове и от академичната общност, занимаваща се с историята и културата на древността, включително Древния изток и Древна Елада. По инициатива на проф. Ал. Фол бе създаден Международен съвет по индоевропейски и траколожки изследвания, в който членуват 40 учени и вече 13–14 години той се събира всеки 4 години. По този повод започнахме издаването на сп. „Орфеус“ – негов печатен орган. То излиза на европейски езици, включително на руски, с цел да запознае международната научна и културна общественост с постиженията и откритията в областта на тракологията.

Следващият конгрес по тракология – октомври 2009 г. – по предложение на турските колеги ще се проведе в Одрин или в Истанбул.

Институтът има богата издателска програма. Бихте ли посочили по-значимите заглавия? Как съумявате в това трудно време?
С добър ред и организация, с малко спонсори и в малък тираж от 300–350 бр. Сключихме договор с издателска къща „Рал Колобър“, помещаваща се в нашата сграда – вместо да плаща наем, да издава книгите ни. Тази договорка направихме през 1992 г. и досега имаме повече от 10 издания.

Търсим спонсори, участваме в конкурси, Министерството на културата също ни подпомага частично, имаме и подкрепата на БАН, сътрудничим си с колеги от други институти, какъвто е Археологическия институт с музей, подпомагаме ги при оформянето на материалите по откритията и др. Публикуваме материалите в нашите издания и ги представяме на конгреси и симпозиуми. Издаваме ги и на английски език и така стават достъпни за обществеността в Европа – научни институти, големи университетски центрове и библиотеки.

В последните 15 години много активно работим в областта на международното научно сътрудничество и международния обмен. А от няколко години започнахме да издаваме поредицата „Антични автори към изворите за Тракия и траките“. От нея излязоха 5 тома – последният е „Павзаний – описание на Елада“. Това е изключително важен автор – античният гид върху културни паметници в Древна Елада. Книгите съдържат оригиналния текст и преводния български вариант – паралелно. А всички места, където са споменати траки, тракийска култура и всичко свързано с тях, са отбелязани със специален шрифт.

Издадохме 9 монографии на колеги – „Студиа Трацика“. На 2–3 години имаме обобщено издание, в което систематизираме направеното от колегите.

Сред интересните заглавия са книгите на проф. Ал. Фол „Човекът във видовете време“, „История и култура на българските земи в древността“, „Тракийският Дионис“ – в 3 тома, последната му книга „Орфика – Магика“. Друг добър автор е Калин Порожанов – „Общество и държавност у траките“. Аз се занимавам много активно с политическа история на Древна Тракия. Излезе моята докторска дисертация „Политическите отношения между Македония и тракийските държави 359–281 г. пр. Хр.“, т.е. по времето на Филип ІІ, Александър Велики и наследниците му. Имаме и множество други специализирани издания.

Кои са големите имена в тази наука и какъв е техният принос?
За съжаление повечето от тях са вече покойници. Освен проф. Ал. Фол, със своя цялостен принос, такъв е проф. Георги Михайлов – най-добрият епиграфист, автор на петтомника „Гръцки надписи, намерени в България“. Друго голямо име е покойният проф. Иван Венедиков, всестранен учен с огромен диапазон на изследвания, проф. Христо Данов, който повече от 30 години води Катедрата по стара история и тракийска история и култура в Историческия факултет на Софийския университет. През 1962 г. издаде книга, която влезе като част в световната поредица „Реална енциклопедия за класическата древност“, която стана настолно четиво за специалистите до края на 70-те години; проф. Велизар Велков, археолог, културен историк, може би най-добрият специалист по история на Европейския югоизток през Римската епоха, завършил кариерата си като зам.-председател на БАН. И разбира се, много други.

Кои са основните приоритети и задачи пред института днес?
В дългосрочен план залагаме на нашите проучвания, защото всеки от колегите има свой научен интерес и следва неговата проблематика. Най-малко 2 пъти в годината провеждаме т.нар. Тракийски семинар, където дискутираме научните теми, върху които всеки от нас работи, а дискусионният материал се оформя в книжка. Играем роля на научен координатор и понякога издател на всички открития на колегите, без да се намесваме в приоритетите или авторските им права, за да може тези открития или постижения да се покажат. Работим екипно за една кауза, за една наука и нейното развитие.

Какво е вашето лично мнение и коментар като специалист за последните открития по отношение на тракийската писменост? Има ли основателни доказателства за това твърдение?
Вероятно имате предвид д-р Гайд, който от дълги години работи в САЩ и очевидно е един научен спекулант. Много ми е неприятно да казвам това, но той очевидно иска да хвърли бомба в науката с твърдението си за най-ранната писменост в света, разчетена в плочка от Градешница. На тази плочица, намерена през 1969 г. от Богдан Николов и представляваща малка плоска паничка, има 20 чертички, драски и някаква стилистична човешка фигура в знак на поклонение може би пред боговете или небесните сили. Датировката на плочицата първоначално беше 3500г. пр. Хр., а сега стана 4000 г. пр. Хр. и то посредством свръхнови изследвания. Как да говорим за писменост от преди 7 хил. години? Освен това не може култура като тракийската да се самопознае и да се самоназове. И след това в отрязък от 2000–2500 години да изчезне, за да може траките да бъдат познати и назовани чрез странични наблюдатели – Омировия епос, а преди това в т.нар. линеар Б-криптограми – условно да ги наречем прото- или ранноеладска писменост в Крит и Микена, която е от ХVІ–ХІV в. пр. Хр. – върху които има надписи за търговски отношения и само незначителен брой имена на хора, местности, реки и др., които лингвистите и криптографите вече 50 години възпроизвеждат през Омировия гръцки и класическия гръцки език. Това, което са открили и доказали учените, е сигурно, докато при д-р Гайд всичко е пълна мистификация. Той продължава да твърди, че тази писменост е пренесена в Египет и египетските жреци посредством нея изграждат своя език и култура, което е повече от абсурдно. Бащата на историята Херодот пише история в 9 книги. В 5 от тях описва най-големия световен конфликт между Изтока и Запада. Цялата му втора книга е посветена на Египет – той е бил там, говорил е с техни жреци чрез гърци, които знаят местния език, обаче нищо не споменава за траките. В четвъртата си книга обаче им посвещава подробен разказ. Ако е имало траки в Египет, той нямаше да ги отмине току-тъй, нали?

Траки има в Египет, но по-късно, когато участват в армията на Александър Велики и дори дават своя принос в изкуството на войната с нововъведението на късото копие и лекия щит. Има и тракийски роби в елинските полиси (градове-държави), но пак късно, не през ІІІ–ІІ хил. пр. Хр., а около средата на І хил. пр. Хр.

Според мен тракийска писменост няма, още по-малко пък тя е дала основата на египетската. Траките са безписмен народ, но това не намалява техния принос в историята и културата на Европейския югоизток.

от Антония Витанова   

Съдбата на Казанското ханство

След разпадането на Златната Орда на мястото на старата държава БУЛГАРИЯ възниква Казанското ханство. Казан е пряк наследник на Великия Булгар и първоначалното му име е Булгар ал-Джадид (Новият Булгар). Както пише Гайнетдин Ахмеров, известен казански историк от ХIХ век – „макар че традиционно се смята, че България и Казан са две държави…историческо сравнение и изучаване лесно може да открие тяхната пряка наследственост: в Казанското ханство живеел същият „тюрко“ -български народ, запазил и развил всичките си предишни традиции и обичаи, занаяти и занимания. Едва ли не цялата разлика между тези две държави била в пренасянето на столицата на друго място- от Велики Булгар в Казан. Ненапразно руските летописци първоначално наричали казанския народ „казански българи“. Затова московският княз Иван III след превземането на Казан в 1487 г. побързал да добави към своята титла званието „Цар Български“, макар че „българското царство“ като такова по това време отдавна вече не съществувало. Много по-късно в титлите на великодържавните руски царе задължително влиза и „княз Български“.

800px-kazan-khanate-map.jpg

 Например, известно е, че митрополитът казански (1675-1688 г.) наречен от казанските мохамедани „Айтусак“, се наричал „митрополит Казански и Български“ (Ахмеров, с. 62).

Столицата на Казанското ханство Казан отначало се казвала Яна Казан (Нови Казан), защото унаследила това име от града още от времето на Велика България – Иске Казан (Стари Казан). За последен път Иске Казан се споменава в руските летописи в 1399 г., когато била разорена до основи от московския княз Василий. Стратегическото и търговско значение на Казан е нараснало и се утвърдило в източна Европа след окончателното разоряване на Булгар от Тимур и след това от руската войска (в 1399 и 1431 г.). Казан е унаследил величието на Велики Булгар и на Сарай (столица на Златната Орда). Както отбелязва Г. Ахмеров, Казан става и татарска столица, тук се преселват татарските ханове, и продължава да бъде опора на исляма в цяла източна Европа. В продължение на 150г. Казан задържа агресивния устрем на Москва към Изтока“ (Ахмеров, с. 72). Според руските летописи Казанското ханство на север е граничело с пермските и новгородските владения, на юг – с киргизите и Ногайската Орда, на изток – границите стигали до Урал (Башкирия е влизала в състава на ханството), а на запад – до Рязанското и Суздалското княжества. С качването на казанския престол на знаменития златоордински владетел Олуг Мухаммед хан започва историята на Казанското ханство. Той се качва на сарайския престол в 1419 г., но бил изгонен от Сарай от сина на Тимур Кутлуг – хан Кечи Мухаммед в 1437 г. Московския княз Василий II не пожелал да помогне на Олуг и той след разорението на град Белев отива в Казан, където няколко години се занимава със строителство на отбранителни съоръжения. През 1444- 1445 г. той води ожесточени битки с руските войски. Окупира Нижни Новгород. Синовете му успешно воюват с Василий II и го пленяват на 6 юли 1445 г., което силно подронва основите на Московската държавност. На 1 октомври същата година Олуг Мухаммед освобождава княз Василий срещу невероятно висока контрибуция, изплащана на Казан 17 години, и с този политически акт на спасението на руската династия на Рюриковичи българите обричат собствената си държава на изчезване. На нас ни остава само да се чудим, защо казанските владетели са били толкова великодушни към руските князе и толкова жестоки към своите роднини? Та Олуг загива от ръката на собствения си син Махмут, загива и другият син на Олуг – Юсуф.

Въпреки непрекъснатата заплаха от руско нашествие и загуба на своята независимост казанците продължават величествените художествени традиции на Булгар. Голяма заблуда за много съвременни историци е, че Волжка България се е претопила в „кипчакско море“, а българите изчезват като народ. Дори самите руски историци и изкуствоведи признават Казан като наследник на Велика България, т.е. признават честно това, което отричат някои български историци.

Известно е, че през ХV век Московският Кремъл бил проектиран и построен по образец на Казанския Кремъл. През ХVI-ХVII в. това строителство било продължено, като дървените сгради се заменят с каменни. Собакината кула на Московския Кремъл повтаря архитектурата на кулата на Сююмбике в Казанския. Това показва жизнеността на българското изкуство, или както пише С. М. Червонная „изкуството на Казанското царство се е сформирало на древнобългарска основа и в много области творчеството е непосредствено продължение на художествените традиции на Волжка България.

Столетия по-късно изследователите ще нарекат това време – Казански Ренесанс по модела „гератски …, тимуридски…, арменски…, китайски Ренесанс“. Поразява ни хармонията на това изкуство… „синкретизмът на тази художествена култура, хармоничното развитие на науката, философията (суфизма), литературата, поезията, епиграфиката, ръкописна калиграфия, най-старите зачатъци на книгопечатане и печатна миниатюра…“

Особено важна духовна роля през тази епоха играела личността на гениалният поет, философ, езотерик и държавник Мухамедяр. Той се родил в 1502 г. в семейството на казанския аристократ хан Мохамед-Амин, но се възпитавал в друго семейство, защото родителите му криели неговото раждане, за да му спасят живота (той бил реален претендент за Казанския престол). От 1517 до 1536 г. Мохамедяр живее в Персия като изгнаник. Но в 1538 г. се връща в Казан и подарява на Казанския университет „Мохаммад-Аламия“ огромна няколкохилядитомна библиотека, впоследствие вероятно изчезва по време на превземането на Казан от руската войска. В Казан Мохамедяр създава своите гениални поеми „Тухвай мардан“ (Дар за мъжете) и „Нуръ садур“ (Светлина на сърцата), проявявайки се в тях като изтъкнат хуманист. Фархат Нурутдинов пише че, Мохамедяр бил избран за ръководител на българското суфистко братство „Ел-Хум“. Това общество действало в съответствие с древните тангриански традиции, като поддържало идеята за изначалното равенство на всички хора и за справедливото разпределение на благата между тях. Тези идеи се въплътили в творчеството на Мохамедяр. Както подчертава Ф. Нурутдинов „българската суфистка идеология запазила редица демократически идеи на тангрианството и затова станала фундамент на българския ислям, който забележимо се отличава от исляма на другите страни по света“.

Във вековете е останало името и на последната българска царица СЮЮМБИКЕ (от „сюю“-любов и „бике“-госпожа, т.е. „любима госпожа“). Тя била съпруга на трима поредни казански ханове. Най-много, 14 години, е живяла с втория си любим съпруг Сафа-Гирей. Когато той починал в 1549 г., тя останала с двегодишния си син Утямъш-Гирей на казанския престол. Но в 1551 г. Москва въвежда в Казан руски военен отряд, оглавяван от Шах-Гали и кара казанските власти да й предадат царицата и сина й. До нас е стигнала известната „Казанска история“ (1565 г.), фактически русифицирана преработка на книгата на сибирския хан Тахтагул „Сказанието за Казанския ил“. „Казанска история“ описва покъртителната епопея на напускането на Казан от Сююмбике. Първо тя сваля своята висока златна царска шапка и се сбогува в мавзолея с покойния си съпруг Сафа-Гирей: Досега аз бях ханска съпруга – ридае тя – а ето станах нещастна робиня! Вече не мога и да плача – сълзите ми изсъхнаха, очите ми ослепяха и гласът ми изчезна!“ Летописецът съобщава, че богатствата на Сююмбике натоварват на 12 огромни кораба – те са пълни със злато и сребро, сребърни и златни съдове, с царски дрехи, оръжие. Сбогувайки се с любимия си Казан, Сююмбике го оплаква и проклина: „О нещастен обезкръвен град! Няма го в теб вече онова минало величие! Какъв си бил и какъв си станал! Бил си господар, а сега си само жалък роб! Къде са твоите царски софри и празници? Къде са щастливите лица на момите и жените? Живял си Казан красиво и богато. А сега по твоите улици текат реки от кръв и сълзи. И нямам никакъв късмет да изпратя известие на родния си баща!“

С тези думи Сююмбике предрича трагичната гибел на Казан станала на 2 октомври 1552 г. Казанският РЕНЕСАНС загива под бруталния ботуш на Иван Грозни! Български майстори и много богати родове се преселват в Московската държава, а много граждани бягат в Урал и Сибир. Казанското население с неголям гарнизон успява само 40 дни да устои на 150-хилядната руска армия. То не искало да се предаде в ръцете на неверниците и затова било избито изцяло. „Казанска история“ посочва, че в тази неравна война са загинали седемстотин хиляди волжки българи. Русия слага своята ръка върху пътя по река Волга и получава достъп до несметните богатства на Урал и Сибир. Обаче Източна България -Башкирия – била покорена едва в 1584 г. Красноречив факт е, че краят на държавата Волжка България съвпада с края на династията РЮРИКОВИЧИ, т.к. в 1584 г. умира Иван Грозни. Синът му цар Феодор (1584-1598 г.) предава цялото управление на Борис Годунов, който разширил руската територия до р. Енисей и я запазил.

Многовековното съперничество между Булгар и Москва завършва с победата на Москва, сигурно защото тя по-трайно е усвоила уроците на монголо-татарските ханове от Златната Орда с техните мегаломански стремежи да бъдат обединителите на Азия. По-цивилизован и по тая причина по-крехък и по-уязвим българският етнос се подчинил на силата. Както отбелязва Ф.Л. Гримберг „вследствие на разпадането на Златната Орда държавата на волжките българи също се освободила от ординската власт, както и Московската Рус. Но… попаднала под московската власт“ (Гримберг, с. 293).

Друга причина за падането на Казан, според Г. Ахмеров, е била непрекъснатите конфликти на хановете за власт, които били унаследени от Златната Орда и които в края на краищата погубили държавата. Както отбелязва Нурутдинов „ако Москва била единна държава, в която господствало самодържавието на московските князе, то в България имало два равни по силата си, съперничещи си феодални лагера…,война между които разцепвала единството на България. То ва правило България по-слаба държава, отколкото единната Москва (Нур., 1995, с. 60). Времето на Казанското ханство е период на разцвета на българската архитектура, представа за която частично дава „Храмът на Васили Блажени“ на Червения площад в Москва. Както пише М. Г. Худяков „…паметник, който представлява най-близка аналогия на този храм, можем да посочим тъкмо в казанското изкуство: със своите архитектурни форми Васили Блажени най-много напомня джамията на Кул-Шериф в Казан, с нейните 8 минарета, …“ Макар, че тази епоха е времето на противостоене на Москва, търговската и културната обмяна дори се засилват. В Москва освен прочутия Арбатски базар се открива и Балчугският. Руската култура попива достиженията на българите (както ВОЛЖСКИ, така и БАЛКАНСКИ) в бижутерското изкуство, оръжейното майсторство, кожарството, архитектурата, литературата и религията от дунавска България и др. Завоеванието на Казан, а по-късно на Астраханското и Сибирското ханства завинаги останало в руския герб, в образа на трите царски корони над двуглавия орел, като най-голямата централна корона съответства на Астраханското царство.

Списък на казанските ханове:

1. Алтън-бек (ибн Габдулла, Булгари)
2. Галим-бек (ибн Габдулла, Булгари)
3. Олуг Мухаммед (ибн Тимер), 1437-1445, идва от Сарай ал-Джадид (Навия Сарай)
4. Махмут (ибн Олуг Мухаммед),1445-1464
5. Халил (ибн Махмут), 1464-1467
6. Ибрагим (ибн Махмут),1467-1479
7. Илгам (ибн Ибрагим), 1479-1487
8. Мухаммед-Емин, (ибн Ибрагим), 1487-1496
9. Мамук, 1496-1498 (от Сибир)
10. Абдул-Латиф (ибн Ибрагим),1497-1502
11. Мухаммед-Емин, повторно, 1502-1518
12. Шейх-Гали, (ибн Аллаяр), 1519-1521, от Астрахан
13. Сахиб-Гирей (ибн Менгли-Гирей), 1521-1524
14. Сафа-Гирей (ибн Кетч-Гирей), 1524-1531, от Крим
15. Джан-Гали (ибн Аллаяр), 1531-1536, от Астрахан
16. Сафа-Гирей (повторно), 1536-1546
17. Шейх-Гали (повторно), 1546
18. Сафа-Гирей, (за трети път), 1546-1549
19. Утямъш-Гирей, (ибн Сафа-Гирей), 1549-1551
20. Шейх-Гали (за трети път), 1551-1552
21. Ядгар (ибн Касим), 1552, от Астрахан. Цар Иван Грозни завладява Казан.

Добавка (б.с.): Ето няколко интересни цитата на А. Дугин. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Москва, 1997 г. (по Ярулина): „сливането на българо-тюркските и славянските племена е дало начало на формирането на дунавско-българския и рускоукраинския етнос на славянска езикова основа“ … „евразийската държава Русия е основана на съчетанието на славянския и тюркския елемент, които всъщност са формирали великоруския етнос, станал ос
на „континенталната държава“ … „в по-нататъшното си развитие тези два етноса – славяни и тюрки – …остават стълбове на евразийската геополитика“ на Русия. И Т. Ярулина добавя: „Време е това, което признават руските политици и историци, да го разберат и съвременните български дейци. В днешната неовъзрожденска ситуация, която за българската народност има всеобхватен, глобален характер, засягайки и западните, и източните българи, всяко отричане на роднинските връзки, всяко информационно затъмнение за собствените ни братя по кръв, по мисия и дух е есправедливо и непростимо.“
Б.с.: Тук единственото грешно допускане на Дугин е, че българите са от тюркски произход, а не отделен и по-древен етнос – той не е знаел.

Доц. Татяна Ярулина ал Булгари

Литература:

Ахмеров Г. Избрани трудове . Казан.1998.
Гримберг, Ф. Л. Рюриковичи или семисотлетие „вечных вопросов“. М.
изд.“Московский лицей“, 1997.
Нурутдинов Ф. Родиноведение. Казан.1995.
Худяков, М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. Казан,1923.
Червонная, С. М. Искусство Татарии. М.1987.

Древните загадъчни народи – Етруски и Пеласги

По книгите на Божидар Динков „Етруската загадка“, изд. на БАН, С.1984, 126 с. и Асен Чилингиров „Готи и Гети“, изд. „Зиези екс куо Вулгарес“, С.2005, 232 с.

494px-etruscan_civilization_map.png

Древността е пълна със загадки, забулени в митични тайни и легенди, замъглени с различни религии и вярвания. Но ИСТОРИЯТА не може без тях и постоянно дълбае и капка по капка търси истината.

„Етруските са били онзи древен загадъчен народ, който е населявал част от Централна и Северна Италия още през края на II хил. пр.Хр. и е играл първостепенна роля не само в Италийския полуостров, но и в басейна на цялото Средиземно море. Те са притежавали високоразвита градска култура (особено през VIII-VII в. пр.н.е.) в сравнение с останалите народи и племена на полуострова и твърде много са се отличавали от тях по език, религия, изкуство и начин на живот. Етруската култура оказва изключително влияние върху формирането на римската култура, която е една от основните съставки на европейската култура.“ (Следват цитати по Динков).

Етруските са заемали основно областта Етрурия (днешна Тоскана) между реките Тибър на юг и Арно на север, Тиренско море на запад и Умбрия на изток „Етруските градове през VII-VI в. пр.Хр. израстват като мощни средища на материална и духовна култура… водели са оживена търговия със съседните италийски племена умбри, оски и латини, с гръцките градове-колонии,.. и с Картаген.“ … „Повечето римски държавноправни и частноправни институции, … длъжности, ритуали и др., са имали етруски произход…“

„Непосредственото влияние на етруската култура върху Рим трае доста време. Според преданията и римските историци от 590 до 490 г. пр.Хр. в Рим управляват етруски царе…, когато се създава Римската империя, оказваща силно влияние върху целия тогавашен свят, много културни ценности, наследени от етруските, преминават у другите европейски народи. В това се състои и историческата заслуга на етруските и приносът им в създаването на европейската култура. През III-I в. пр.н.е. Етрурия попада постепенно под владичеството на Рим. Етруските се сливат с римляните. Векове наред ще се говори само за Рим, за римска култура и латински език и едва в ХVII в., к гато започват археологическите разкопки откриват съществуването на тоя народ.

В края на II хил. пр.Хр. (малко преди етруските) в Италия пристига „нова“ група пришълци и поставят началото на желязната епоха, получила названието Виланова (по името на селището). Те обаче са били на много по-ниска степен на развитие в сравнение с културите на Изтока – Египет, Месопотамия, империята на хетите и траките на Балканския полуостров. В края на II и началото на I хил. пр.Хр. се открива (с разкопките) високата култура на етруските – градове, писменост, изкуство. Дълго време те доминират над Тиренско, Адриатическо и Средиземно морета. Те владеят и Рим от основаването му (754-753 г. пр.Хр.) до 509 г. пр.Хр., когато латините, подстрекавани от гърците, постигат независимост. Привлечени от богатствата на Етрурия от север нахлуват галите, Рим от юг, гърците (сиракузките-384 г. пр.Хр.) завладяват основните пристанища и островите Елба и Корсика, и към 350 г. пр.Хр. ЕТРУРИЯ вече не съществува. Скоро след това Рим ще завладее всичко – Елада, Зап. Европа, Тракия, Мала Азия и др.

Откриването на над 5250 етруски гробници само от Леричи за 10 години говори за мащабите на етруската култура.

Съществуват няколко хипотези от къде идват в Италия етруските и какви са те, включително, че са оцелели жители на Атлантида (заедно с баските). Това говори за големият им престиж и високата оценка на културата им.

Херодот писал, че етруските имат лидийски произход. Източният им произход подкрепят още Страбон, Плиний Стари и др. В подкрепа на тази теза учените намират сведенията на античните автори за „пеласгите-тирсени – предгръцки народ, обитавал някога Пелопонес и Тесалия преди идването на Гърците.“ Е. Потие допуска преселване на пеласги от Гърция през Адриатическо море в Италия. Тукидид нарича пеласгите тиренци, други „Тирсени“.
„Етруските се различавали по език от всички други народи в Италия. Дешифрирането на езика им е дело на акад. Владимир Георгиев (1970 г.). Той научно обосновава троянския произход на етруските (1936 г.) и че в легендата за Еней се крие действително историческо събитие.“ Етруски и хетски са най-сродни помежду си и са два диалекта (източен и западен) на един и същ език. Лидийският е родствен с хетския. Хетите са създали третата могъща държава в Древния Изток наред с Египет и Вавилон (II хил. пр.н.е.). През VIII в. пр.Хр. асирийският цар Саргон I покорява отслабената (от ударите на „морските народи“) хетска империя.

„Преди да се появят гърците и римляните на историческата сцена (много преди Омировата епоха), в Мала Азия, на Балканския полуостров и в Егейския свят са живели народи с висока култура, като хети, траки, фригийци, троянци, лидийци, карийци, говорещи на езици от индоевропейски произход“. И Пеласги, като по-късно се установява, че те са първите известни обитатели на Балканите, дори преди тракийците. „Етруската архитектура се основава на същите онези твърде високи астрономически, геометрически и религиозни познания, които са твърде характерни за хетите и за народите на Месопотамия“…“… цялата космогонична и астрологична система на етруските се отличава значително от гръцката и римската… тя разкрива общи черти само с хетската и халдейската“.

ПЕЛАСГИТЕ са още един древен и загадъчен народ. Някои древни автори считат, че тирените (етруските) са били пеласги. „Хеланик от Лесбос (V в. пр.н.е.) казва, че тиренците се наричали по-рано пеласги; те били прогонени от гърците и след като се заселили в Италия, приели името етруски“. Това съобщават и др. гръцки автори – Тукидид, Страбон и др. и твърдят, че 17 поколения преди Троянската война (1184 г. пр.н.е.) пеласгите са се преселили в Италия (около 1750 г. пр.н.е.). „Херодот обаче никъде не споменава за пеласги в Италия“…“Със сигурност… те не са били гърци, защото, както съобщава Омир в „Илиада“, на страната на троянците като техни съюзници и против гърците са воювали пеласгите: …“ Вл. Георгиев и др. учени считат, че народът на о-в Крит през неолита (6000-2600 г. пр.н.е.) е бил пеласгийски. Преди нахлуването на древните гърци в Егея на Балканския полуостров са живели родствени народи – пеласги, траки, термили, лелеги и др. и езикът на пеласгите е родствен на тракийския.“ Трябва да се отбележи нещо много любопитно: Пеласгите са споменати в Библията под името филистимляни, а земите по поречието на р. Струма са се наричали в Древността Палестина, както и Стара планина се е наричала Кавказки планини (по Владимир Цонев). При това никак не е изключено пеласги от Лемнос заедно с родствени на тях народи, като лидийци, троянци, дарданци и др., да са създали началото на етруската култура… Традицията свързва дарданите като троянски народ, който се преселва в Етрурия. Вожд на дарданците е цар Еней, син на Анхиз и богинята Афродита“.

„Хеланик… вижда Лациум и Рим като издънка на Троя. Тимей от Тавраменион (352-246) дава на легендата по-завършен вид, като съобщава, че Еней след преселването си в Лациум съградил най-напред гр. Лавиний, а после Рим“…“…най-старата версия на преданието за Еней е била етруска. Еней и троянците дошли първоначално като приятели и съюзници на етруските, като техни далечни роднини. Това проличава от поемата на Вергилий“, работил 10 години по нея. Родният град на Вергилий Мантуа е от етруски произход. По-късно етруското предание за Еней се присвоява от римляните. „Юлий Цезар, Меценат и император Октавиан Август, които са били римляни от етруски произход, са извеждали своето родословие от троянците и се смятали за потомци на Еней“. …“От „Илиадата“ и „Енеиадата“ е известно, че Еней е бил цар на дарданците“, тракийско племе дало името на пролива „Дарданелите“ около който живеели.

Акад. Вл. Георгиев твърди, че тирсените-етруски са самите троянци, т.е. траки. „За родствената връзка между троянците и траките вече може да се съди не само от сведенията на египетските и асирийските текстове, не само от гръцките автори, но и от археологическите данни, както и от проучванията на езиковедите… За далечната етническа родствена връзка между траки и етруски пише австрийският учен Александър Ранда в книгата си „Балканите – ключово пространство към световната история“. (Randa, A. Der Balkan Schlusselraum der Weltgeschichte. Wien,1949) „Тази етническа близост между етруски и траки се очертава в резултат на присъствието на тракийски и особено на фригийски племена в Северна Мала Азия“.

Според Херодот „…(траките) носят много имена – всеки според областта си, но всички те се ползват от еднакви закони за всички неща…“ (Следват цитати по А. Чилингиров.) „За Херодот (I.57) и езикът на пеласгите, т.е. на завареното от гърците местно население, е „варварският“, а не някои от варварските, както би се изразил, ако считаше, че съседите говорили на различаващи се помежду си езици“. Ще приведа един интересен цитат от Чилингиров (с. 51-52): „Със своята бележка в края на статията си, предназначена за чуждестранния читател, акад. Дечев (статия за българи и чужденци, б.м.) иска да се презастрахова от евентуални обвинения, че нарушава всеобщо приетата от европейските историци и филолози конвенция, според която между „тракийския“ и „славянския“ етноси връзка няма и не може да има“. Чилингиров обаче веднага твърди нещо противно: „…наличието на често употребявани „славянски“ думи и лични имена в „тракийския“ език, и то още от най-ранната засвидетелствувана от писмените извори историческа епоха, също не ни дава никакви основания да приемем, че така наречените „славяни“ и „траки“ са два различни етноса, говорещи на разни езици, а не един етнос, проявяващ се в два твърде близки по своя физически тип варианта, чиито езици явно са наречия на един общ език“ (с.52). Виж сп. М.З. бр. 9- 10, 2005 г.

Славянските нахлувания на Балканите започват от втората половина на VI век, но „…изследванията на „славянските“ топоними в Гърция, Албания, Сърбия и България показват, че те са съществували много столетия, ако не и хилядолетия, по-рано – т.е., че трябва да са свързани с някакво население, живяло по тези места още в най-далечни времена, много преди идването на гърците, и чиито език е съдържал много думи, считани за „славянски“. Най-куриозното в случая е, че тези „славянски“ топоними в югозападната, но също в централната и северната част на Балканския полуостров, не дават никакви указания за народностното име на „славяните“, а твърде често са във връзка, по думите на прочут немски славист, (Макс Вазмер, б.м.) с „племенното название на едно разположено по долното течение на река Дунав турко-татарско племе“ – т.е. българите. Това обстоятелство е необяснимо за изследователите, а те са предимно руски и чешки слависти, както необяснимо е и странното обстоятелство, че така нареченото „славянско“ население в югозападната част на Балканския полуостров на север и изток от Далмация никога в миналото не е считало себе си нито за македонско, нито за славянско, а само за българско. Но и много от „славянските“ топоними в целия този район, голяма част, от които никога не е била включена в българската държава, не могат да се изговорят правилно нито от гърци, нито дори от други „славяни“ – примери за това има много, за да бъдат тук подробно изброени, те се срещат многократно във всяка околия, и то не само в югозападната час на Балканския полуостров: Българец, Търново, Кожани, …, А също тъй необяснимо е, че голям брой такива топоними се срещаха – преди да бъдат преименувани от гърците след Балканската воина – също и в някои много труднодостъпни и изолирани райони в Пелопонес и Централна Гърция, за които е трудно да се допусне, че са били заселени от „емигранти-славяни“, познаБългарите ти като ловци и рибари. При това преди преименуването на „славянските“ топоними, в тяхна близост не се срещат другоезични топоними, които биха показали наличието и на друг етнос, оставил там следи от своето съществувание.“

Не е ли това странно? Кой народ ги е оставил? – Отговорът идва логически от писаното по-горе в това кратко есе. Само траките са живели тук хилядолетия пр.н.е. и дори преди потопа около Черно Море, а преди тях са били пеласгите.

Много днешни народи сме, по-малко или повече, потомци на пеласгите и траките – преди всичко Балканите (с Румъния), части от Мала Азия, Русия и др.

„… траките косвено участвуват във формирането и на етруската цивилизация, която по-късно чрез Рим ще послужи като основа на бъдещата европейска цивилизация. Въз основа на най-новите научни открития етруските или тирсените, троянците, или турша (трусе), и пеласгите излизат от легендите и преданията, за да заемат своето място в страниците на историята“ (Динков).

Бинони

bulgari.info

Готи и Гети – германци или траки

gate.jpg

По сборника „ГОТИ и ГЕТИ“, съставител Асен Чилингиров, Издател „Зиези екс куо Вулгарес“, София, 2005, 232 с.

Настоящата статия (есе) е посветена на своеобразна дискусия в историческата литература по темата „ГОТИ“. През 2003 година излезе книга със заглавие: ГОТИТЕ и старогерманското културно-историческо присъствие по българските земи със съставител д-р Росен Милев… „Изд. Балканмедия, 2003, 120 с., по „проект на Балканската медийна академия“… „финансира (се) от европейски фондации, а изданието на книгата е осъществено с помощта на Посолството на Кралство Норвегия в София“. Автори са, освен Р. Милев, още 4 професори и 6 доктори. Естествено авторският колектив утвърждава германския произход на Готите. Така плащат, а и много германски учени го твърдят. И наистина Готите къде ли не са били! Под името Гети на Балканите, на север отвъд Дунав и в Крим (но германците твърдят, че там били Готи и създали държавата на Херманарих), а под името Готи в Панония, Италия, Испания и дори в Африка. Много удобно племе, за да бъде германско, за германската експанзия през ХIХ и ХХ век. Хитлеристите „В самото начало на Втората световна война новозавладеният полски пристанищен град на Балтийско море Гдиния е преименуван в Готенхафен и се готви преименуването на Крим в „Готенланд“, и Симферопол – в „Готенбург“ и Севастопол – в „Теодериххафен“, което става по-късно тема за Нюрнбергския процес.“

Да, но пустите му древни историци не са знаели, че е трябвало да пишат още тогава, че Готите са древно германско племе, а не, че били Гети – едно от големите тракийски племена.

Но нали става въпрос и за Крим, първите критични бележки по този въпрос се появяват в руската литература в статии на Д. Иловайски, в Рускiй вестник, ноябрь/декабрь 1871 и събрани в книгата му „Разысканiя о началы Руси“, Москва, Астрель.

Рано реагира и големият български историк Ганчо Ценов. „Едновременно със засилилите се през миналия век манипулации на германските историци по „готския въпрос“, възниква и обширна научна литература срещу тях, сред която почетно място, както по отношение на изчерпателната аргументация на критиката срещу необоснованите и фантастични твърдения на германските автори, така и поради нейната актуалност и приоритета й при разглеждането на „готския въпрос“, принадлежи на българския историк д-р Ганчо Ценов (1870-1952), който с цяла поредица публикации на тази тема дава насоките за изясняването на нейните проблеми…“ „На първо място са неговите монографии: Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква, София, 1910, репринт Варна, 2002…“ и др.-виж „Гоги и Гети“, с. 23.
В книгата-сборник „Готи и Гети“, в частта на Г. ЦЕНОВ (с.107-120) „Готи и Германци. За германци или за траки е превел Улфила библията?“ Ценов пише: „Изхождайки от Йордан…, според когото готите първоначално живеели в Скандинавия, историците ги считат за германци. И понеже били германци, имената на техните крале, като Видимир, Валамир и Теодорих се считат за германски имена, а готският епископ Улфила бил превел за готите-германци Библията. Понеже ме упрекват, че съм направил от германците траки или българи, трябва да се изкажа по този въпрос. Аз съм изучавал историятя на гетите и не познавам нито един германист, който счита гетите за германци… Германистите считат гетите за траки и биха се изсмели на всеки, който ги счита за германско племе. Ако това е така, не разбирам какви противоречия могат да възникнат между мен и германистите, като казвам, че гетите или старите траки не са германци. Както вече беше доказано, легендата за преселването на готите от Скандинавия е само една легенда, която се отнася до произхода на гетите, а не до германските скандинавци. Гетите се били изселили от Скандинавия, пише Йордан, който е озаглавил своята история при това „За произхода и делата на гетите“.

Йордан е гет-гот и той постоянно пише в своята история за гетите-готите ту едното, ту другото име. Ценов обяснява как звука „е“ преминава в „о“ и съответно след векове „гети“ става „готи“. Древните историци потвърждават: „Така Павел Орозий пише през IV век: „…онези гети, които сега се наричат готи“, а Филисторг пише: „…скитите отвъд Дунава, които старите автори наричаха гети, а сегашните – готи“… „Клавдий Клавдиан, който е бил съвременник на Аларих, съобщава, че Аларих начело на гетите нападнал Италия. Според Касиодор гетския крал Витиг(ес) наричал готския народ „geticus populus“ и мн. др. подобни доказателства.

„Но не само от името на гетите, а и от съдържанието, което Йордан влага в него в своята История на гетите, се подразбира, че той има предвид именно гетите, дори когато пише за „готи“. Троянския герой Телефус той нарича „гот“. Гетската кралица Томирис за него също е и готска кралица. Споменатият от Херодот и Страбон тракийски философ и божество Залмоксис се подвизавал според Йордан при готите… Йордан явно описва старите гети, които нарича готи, при което обаче винаги изтъква разликата между готите и германците. Но Йордан съвсем не е единственият, който под готи разбира гети, тъй като още Евсевий (Еusebius,+, 340) пише в своята хроника, че „готите наричали Залмоксис свое божество“. Значи античните писатели разбирали под готи старите тракийски гети“.

Чилингиров пояснява: „За етническите особености на народите, населяващи района в долното течение на Дунав през първи век сл.Хр. и техния език ни предоставя много сведения също и римският поет Овидий, прекарал последното десетилетие от живота си в заточение по тези места. Той нарича тези народи гети, сармати и траки, без да прави разлика между тях, научава езика им и дори пише стихове на него. И името гети не се замества в първите векове на нашата ера в областта северно от Дунав с названието „даки“, което твърдение читателят често ще срещне в историческата литература – в паметния надпис за решителната победа на Траян в Дакия, след която територията отвъд Дунав се присъединява към Римската империя, победеният народ не се нарича „даки“, а „гети“ … – все пак, ако не друг, то поне римският император и неговият военачалник би трябвало да знаят кой народ са победили и как този народ се е наричал… Но понятието „гети“ се дублира, а през средновековието и отчасти се заменя с „мизи“ или „мизийци“, което произлиза от понятието-етноним „беси“ и се употребява като название за същото население и на същата територия. От това понятие произлиза обаче и понятието „визи“ или „вези“-готи – под това име авторите, съвременници на събитията, обозначават населението на териториите намиращи се на североизток от границите на Римската империя, за разлика от така наречените „остро“-готи, които пък населяват териториите разположени западно от тях. Тези две имена съвременните германски автори „превеждат“ като „вестготи“, т.е. източни готи, макар че „източните“ готи живеели на запад и „западните“- на изток! А под названието „готи“ разбират германци“.

„Както вече беше споменато, античните автори посочват многократно, че това местно население, което те наричат със сборното понятие „траки“, „гети“ и „скити“ или с имената на някои отделни племена или племенни групи като „трибали“ или „беси“ (респективно „визи“ или „мизи“), неколкократно търси спасение от вражески нападения отвъд Дунава. Това става и при похода на Дарий (V в. пр.Хр.), и при похода на Александър Македонски (IV в. пр.Хр.), и при многобройните походи на Рим през I и II в. сл.Хр. В повечето случаи след преминаването на опасността то се връща обратно в родината си.“
„От историческите извори научаваме, че същият този народ, който по-рано се наричал „гети“, а от II в. сл. Хр. е известен под названието „готи“, имал духовен учител и епископ на име Урфил(а), който го връща отново в родината му на юг от Дунав и превежда на неговия език Библията.“

Сергей Лесной (с. 121-184) в частта си „Кои са гетите“ пише: „…след разгрома на дако-гетската държава от Траян (107 г. сл. Хр.) гетите отстъпват в северното черноморско крайбрежие… След по-малко от 100 години същите тези гети отново се появяват в сферата на западната политика, при което обаче тях вече ги наричат не само гети, но и готи.“

„Явно, че не е имало никакви прекъсвания в историята на древния народ гети, имало е само време, когато са ги наричали и готи, по-късно предимно готи, а всичко свършило с това, че накрая пак започнали да ги наричат гети … Никакво странстване на цяла група германски племена начело с готи не е имало, не е имало и завладяване на северното черноморско крайбрежие – имало е възраждане на старата държава на гетите и богата със събития история на същия народ през следващите векове. По такъв начин се отстранява и археологическата загадка: защо готите, ако са дошли от Прибалтика, не са донесли макар и най-слаби следи от своята култура? Та нали това е народът, който е разклатил римската империя и я разгромил?… Как е възможно готите, които са управлявали Италия, Галия, Испания, Северна Африка и т.н., да не са оставили нищо от своята писменост, достигаща според някои автори такива висоти, че Библията била преведена на готски език? Къде са паметниците, сградите, надгробните плочи с готски надписи? Къде са другите ръкописи на готски…“

„Важно е, че Йордан винаги разграничава готите от германците… Очевидно историкът на готите, сам гот по произход, знаел, че има разлика между готите и германците… Значи древните жители на левия бряг на Дунав се наричали преди сармати, меланхлеми (чернодрешковци), гети, а сега (началото на VI в.) готи. Следва да попитаме привържениците на прогерманската теория: кога в историята германците са се наричали сармати или меланхлени?“

„Едно е несъмнено: още от времето на Херодот на Балканите и в Причерноморието е живял голям народ с дълга предистория, носещ името ГЕТИ. Държавата на гетите е съществувала в продължение на много столетия и е имала доста висока култура. Историците са отбелязали, че още преди началото на нашата ера гетите приличали по-скоро не на „варварите“, а на гърците, тъй като имали знаменити философи, особена и доста своеобразна религия с вяра в безсмъртието на душата и т.н. Тази могъща държава е влизала в сериозни сблъсъци с Персийската империя и е излизала от военните изпитания победителка.

Фердо Шишич (с.188) пише: „За някаква по-слаба гото-славянска традиция в Дукля говори и факта, че в средновековна Сърбия името „гот“ е означавало българин, а не славянин. Така синът на Стефан Неман, крал Стефан Първовенчани…, в биографията на своя баща пише: „Един отстъпник от същото племе готи, наричано и българско, на име Стрез, се отцепи на запад от моята държава (т.е. от Сърбия)“.

Георги Сотиров (с. 218-230) пише: „Според една общоприета теория, готският език бил германски. Изследването на ранни готски имена разкрива обаче странни особености, които не се съгласуват лесно с това виждане. По същия начин някои готски думи, срещащи се в документи от V, VI и Х век проявяват определено не-германски черти“. Основните източници, които изследва Сотиров са Готската история на Йордан (VI в.), История на войните от Прокоп и История на франките на Григорий от Тур. В този период се е писало предимно на латински и затова Сотиров сравнява основно готските имена с хунски, трако-македонски, славянски и германски: Валамир, Мирко, Божил, Атила и т.н. Германски подобия няма. В седемте намерени готски думи също няма германски подобия.

В този кратък материал не може да се отрази, дори и в резюме достатъчно пълно доказателствения материал за това, че Готите са Гети, съответно Траки и Българи. Не отричам твърдението на С. Лесной, че част от Даките, Гетите и съответно Траките са славяни. На с.155 четем една интересна фраза: „Един от следващите крале бил Филимер. В древността голяма част от славянските имена завършвали на „мер“ и „мир“, като при това едно и също име се употребявало и в двата варианта: Владимир и Владимер и т.н. Това не доказва, че всички готи са били славяни, но няма съмнение, че славяните са били част от някаква бъркотия с готите.“ Аз бих отговорил, но нали всички и още много други (балкански, черноморски и др.) племена произхождат от пеласгите, които са по-древни от траките и елините. Херодот пише (виж с.53 и с.96 заб.55) точно това за пеласгите.

Чилингиров пише (с.52): „… наличието на често употребявани „славянски“ думи и лични имена в „тракийския“ език, и то още от най-ранната засвидетелствувана от писмените извори историческа епоха, също не ни дава никакви основания да приемем, че така наречените „славяни“ и „траки“ са два различни етноса, говорещи на разни езици, а не един етнос, проявяващ се в два твърде близки по своя физически тип варианта, чиито езици явно са наречия на един общ език.“ Вероятно тоя на пеласгите.

Това обяснява и близостта на българските езикови наречия с тия на славяните и това, че милиони българи в древността са се влели край р. Волга в руската народност и около Киев и Крим в Украинската. Над 500 руски фамилии, князе и дворяни са от българо-„татарски“ произход, като Суворов, Кутузов, Глинка, Тухачевски, цар Борис Годунов, Тургеневи и мн.др. (Виж Татяна Ярулина и книгата на Алфред Х. Халиков „500 руских фамилий булгаро-татарского происхождения“, Изд. ТАНГРА, София, 2005, 160 с.) Пред нашите историци стоят много задачи за проучване на историческите сведения за пеласгите, готите, гетите, иделците, троянците и мн. др. хипотези, загадки и легенди.

Бинони

Гробът на Омуртаг – гробницата на Демир баба при с. Севар, Разградско

Владимир Цонев, академик на МАБИК
Из книгата му “Древните българи – прадеди на траките”, изд. “Литера Прима”, София, 2007, с. 142. Представяме ви раздела “Пелгари, траки, българи, къзълбаши и гробът на Омуртаг”, с. 123-137

omurtag1.jpg

През IV в. Римската империя се разделя на Западна и Източна (Византия), като непрекъснато расте ролята на последната, включваща земите на Тракия. На практика Византия е представлявала сбор от различни народи, наричани християни или ромеи – римляни. Според изследователя Здравко Даскалов от общо управляващите 14 династии 6 са български, а от 87 императора различни сведения говорят, че 41 имат наше, българско потекло. За съжаление повечето от източните ромейски императори с българска кръв забравят родовия си корен и служат предимно на интересите на Византия.

Както първата династия, така и последната на Палеолозите е от български произход. Коренът на Палеолозите е древна Фригия. Това е народът, известен на Балканите като бриги, живял в района около днешна Македония. Самата му съставка „Пал“ / „Бал“ показва, че това са древните българи пелазгите (пелгарите). В Мала Азия бригите стават известни като фриги.

Съпоставителният анализ до голяма степен показва, че между бриги (фриги) и пелгари можем да сложим знак на равенство.

Подобно на управляващите в Атлантида фризийците (фригите) са бели, високи хора, със сини очи и светли коси. В „Oera Linda“ -древен документ, който съдържа аналите на този морски народ, съществувал преди Потопа (потъването на Атлантида – 9570 г. пр. н. е.), се разказва как тяхната жрица-войн Минерва слиза на бреговете на днешна Гърция и основава първата Атина.

Фригите са населявали и Египет. Тяхното пристигане в поречието на Нил е изобразено върху дръжка на нож от Гебел-ал-Арак, датирана от архаичната епоха. Тези хора с високоразвита култура се появяват на кораби с високи носове, доста различни от местните. Наричат ги Шамсу-Хор, което може да се преведе като „последователи на Хор“ или „деца на Хор“. Те налагат традицията живият фараон да носи името Хор. Към края на IV хил. пр. н. е. последователите на Хор формират господстваща раса, която управлява цял Египет. Неслучайно хроника, фиксираща същия период, говори за борбата за власт в поречието на Нил между братята пелазги Египт и Данай.

Друго важно сведение, сочещо сходството между пелгари (пелазги) и бриги (фриги) е появата на името „Пелопонес“ – страната на аркадийските пелазги. Нейн кръстник е Пелопс, син на фригийския цар Тантал. Географът Страбон пише по този повод: „Пелопонес преди да дойдат елините, бил населяван от варвари. Но също цяла Гърция била някога населена с варвари, ако човек сам съди по преданията. Пелопс доведе от Фригия народ в названия на негово име Пелопонес.“ (Забележка: Варвари са наричани всички неелински племена.)

С изграждането на Константинопол като столица на Източната Римска империя започват важни процеси на урбанизация в Тракия. Появява се необходимостта от строежи на нови крепости по северните граници и обособяването на важни колонии от федерати, които от IV до VI в. са главно готи, гети, хуни и славяни (всички те от български произход).

Започва процес на славянизация на Тракия, който се движи от север на юг. Тракийските имена показват устойчивост, което говори, че традициите не са забравени. И все пак новото постепенно се налага. Конникът – основно божество при траките, продължава да има свои светилища до V в., когато те са подложени на унищожение от християнството.

Сътрудничеството обаче между гети (траки), славяни, хуни и българи остава, защото имат единен родов корен. И това най-добре проличава при въстанието на Виталиан през 513-518 г. Той е командир на войските от федерати – наемници на ромейска служба.

Прокопий сочи, че фоедератите (федерати) никога не са побеждавани от Византия. От тях не са събирали данъци, а им се давали големи възнаграждения, за да се заселват с родовете си и да пазят границите на Източната Римска империя.

С армията си Виталиан успява да овладее Тракия, Скития и Македония. Важни сведения за войската му дава историкът Джон Бъри: „Виталиан е заемал поста на маркиз на фоедератите, които са били на станове в Тракия, и тези войски били съставени предимно от българи.“

Вгледаме ли се в плочки с тракийски конник и сравним ли ги с Мадарския конник, ще установим твърде голямо сходство и в коня, и в конника, и в изобразените куче, лъв и орел. Не може да бъде случайно, че точно край Мадара са намерени 14 плочки с Тракийския конник, те се откриват и в цяла Североизточна България – територия, обитавана от гетите (северните траки).

Всъщност голямата роля на коня в живота на древните българи е добре известна. Не по-малко значима е тя и при траките. Като важен слънчев символ конят е бил погребван заедно със своя господар.

Заслужава внимание и шлемът на Тервел (реконструиран по негов печат), който е идентичен с парадните шлемове при гетите.

Множество проучвания на селища и крепостни стени в днешна Североизточна България показват, че в ранната българска (за официалната наука) селищна система земите, обитавани от гетите, заемат ключово място. Открита е могила, насипана през VIII-IХ в. от българите, по начин абсолютно сходен с гетския.

От това време е и колоната, завещана от Омуртаг:
„Кан сюбиги Омуртаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунава и като измери (разстоянието) между двата всеславни дома, направи по средата могила и от самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега, и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всeславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек дори и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис да си спомни за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омуртаг, кан сюбиги. Нека Бог го удостои да преживее сто години.“

Надписът е познат в историята като Търновският надпис. Открит е при цар Иван Асен II. По негово нареждане той е пренесен в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново. Издълбан е върху колона с височина 4 м, която се превръща в опорна колона на църквата.

В сравнение с други надписи, този е по-особен, защото оповестява, че е издигната могила. От текста проличава и кратък размисъл за смисъла на живота и смъртта – явяващи се две неразривно свързани неща от вечния кръговрат във Вселената.

За нас представлява интерес къде се намира всеславната могила на Омуртаг. Свещената земя на гетите – Голямата Свещарска могила, като най-висока в Североизточна България, отдавна привлича погледите ни. Още повече, че тя се намира на почти еднакви разстояния от Плиска и р. Дунав.

Но по-късно започва да надделява мнението на специалистите за Демир баба теке. Твърдението се подкрепя първоначално от изследователите К. Шкорпил и Фр. Бабингер.

Важен момент в текста за определяне местоположението на гроба на Омуртаг играе думата „могила“ (в оригинала „тумба“). Според проф. В. Златарски авторът на надписа говори по-скоро не за могила, а за гробница. В тази посока ни отпраща и смисълът на текста, ако се опитаме да го разтълкуваме. С думата „тумба“, чието значение е „гробница“, стават излишни по-нататъшни обяснения за същността на построеното. В надписа заслужава внимание и използването на „направи“, а не на „издигна“, което ни навежда на мисълта за възможността построеното да е гробница.

Издигането на военностратегическа могила по онова време едва ли е било толкова наложително, защото вече е съществувала Голямата Свещарска могила (висока 21 м). Очевидно, че посочената „всеславна“ могила е имала друго предназначение. Както вече отбелязахме, в надписа се говори за преходността на човешкия живот и определено напомня за надгробен надпис.

Интересни са разсъжденията на В. Златарски и звучат съвсем логично. Той забелязва, че в текста се споменава за две части, които построил Омуртаг между двата всеславни дома (дворците). В оригинала се сочи „тумбион“ – „гроб“, както и „тумба“ – гробницата“, където се намирал самият „гроб“. По всяка вероятност е бил построен цял комплекс с гробница (мавзолей) и гроб. За това ни напомня и изразът „от средата на тази могила“.

Продължават споровете къде се е намирал дворецът на българския владетел Омуртаг край Дунава. Едни смятат, че той трябва да се търси при Силистра, а други – на наносния остров на Дунава (в земите на днешна Румъния) – Пъкуюл луй Соаре. Последният се намира на около 18 км западно от Силистра.

Направените проучвания доведоха до любопитни резултати. Разстоянието от Голямата Свещарска могила до Плиска е приблизително 50 км. То е равно на разстоянието от същата могила до посочения остров – Пъкуюл луй Соаре.

Естествено вече споменахме, че Голямата Свещарска могила не може да се смята за мястото, където е погребан Омуртаг. Свидетелство за това са и направените разкопки от унгареца Геза Фехер, които не откриха древнобългарски следи.

Така погледите отново се насочват към Демир баба теке. Разстоянията от него до Плиска и до румънския наносен остров не са напълно еднакви (съответно 52 и 50 км), но са достатъчно близки. Още повече, че в миналото те са се определяли не по права линия, а с помощта на построените пътища.

Нека разгледаме текето (манастира) и постройките около него. В двора му има сграда, която е използвана от местното население къзълбаши (алиани) за религиозни цели. Под скалите, във вътрешния двор на манастира, се издига мавзолеят. В него, според предания, е погребан къзълбашкият светец Демир баба.

Мавзолеят (тюрбето) е разположен в посока изток-запад. Състои се от допълнително изградено антре, островърхо предверие и помещение със седем стени. Характерно за това помещение е различната големина на стените – от 4,32 м до 5,10 м. Използвани са сравнително неголеми, светли и изгладени каменни блокове.

В центъра на мавзолея се намира дървен саркофаг (лъжлив) със зидан гроб под него. До саркофага са поставени железни еминии (обувки), тежки 3-4 кг, както и джобно ножче.

Проучванията сочат, че манастирът „Демир баба“ е строен около средата на XVI в. Но съществуват някои следи, които ни навеждат на мисълта, че тук е имало по-древен градеж.

В двора на манастира се намира част от стара колона, корниз, както и почти заровена основа на колона. Открити са и шест стъпала, изсечени в скалата. На практика те не водят наникъде и свършват в стената на мавзолея. Очевидно те са принадлежали към древна постройка, издигаща се над скалата.

Самата гробница е изградена от различни камъни. В долната й част те са по-големи, а нагоре – по-малки. И това е явен белег, че горната част е строена допълнително.

Предполага се, че след разрушаването на по-старата постройка и издигането на втората, при оформянето на оградата, над вратата към вътрешния двор е поставен камък, наподобяващ саркофаг. Целта е била да се обозначи, че в ограденото място е имало гробница. Съществувал е и надпис върху този камък, но той очевидно е заличен и на негово място е поставена плочка с арабски надпис.

Днес сред местното население като че ли няма данни за старата постройка. Но ако се вгледаме в каменните блокове на оградата, ще забележим две изображения. Първото се явява джамия, докато второто не прилича нито на мюсюлмански, нито на езически или християнски храм. От двете страни на постройката все още ясно се виждат по 6 стъпала, като стъпалата отдясно поразително напомнят за тези, които са изсечени във вградената в гробницата скала.

Щеше ли днес да има Европейски съюз без ТЕРВЕЛ?

tervel.jpgЧовешките взаимоотношения са много сложна материя. С тях се занимават няколко научни дисциплини и тук те не ще се обсъждат, още повече, че авторът не претендира да е вещ по тях. Споменавам този проблем, защото човешките взаимоотношения са свързани до голяма степен с междудържавните и много държавни въпроси се решават със субективни чувства (според настроението на владетеля). Например: Вождът е обиден и заповядва наказателен поход…, или помогнали на императора да си върне престола и той подарява цяла област, освен даровете в злато, сребро и ценни вещи. Минават година-две, забравил добрините и той решава да си вземе обратно даровете и земите. А това са войни с хиляди жертви. Или пък женска история: хубавата Елена става причина за най-тежката древна трагедия – Троянската война и гибелта на дузина тракийски вождове и десетки хиляди войници, разоряване на градове, изгнание на Еней.

И като че ли за потвърждение на поговорката „Всяко зло за добро“ – струва ми се, че Еней и неговите троянци са маята за появата на Римската империя (виж статията за Eтруските и Пеласгите) – считана за бисер на световната история, постигнала високо ниво на държавна организация. Но да се върнем към човеците и царете. За превратностите в техните съдби, които се отразяват и върху историята и съдбите на държавите и царете.

Нещо подобно се случва в живота на великия Тервел. В 700-та година той има злата участ да участва в последната битка на баща си, кан Аспарух, във войната с хазарите, да го погребе близо до гроба на дядо си Кубрат в степите на Украйна и да се завърне с позора на поражението в столицата Плиска.
Четири години Историята не пише нищо за него и за България.

Но нали страната ни граничи с Великата хилядолетна империя Византия, за добро или за зло не може дълго време да не се напише нещо и за България. Изобщо българската Балканска държава така е била свързана с Византия, че както пише Ст. Цанев, византийската история не може без България и обратно, българската история не може без Византия. Така през пролетта на 705 г. Тервел помогнал на детронирания (през 695 г.) император Юстиниян II Ринотмет (т.е. Носоотрязаният) да си възвърне престола. С 15-хилядна армия Тервел, съпроводен от Юстиниян, обсадил Константинопол и след три дни императорът бил възстановен на трона. Естествено изпълнил предварителния договор, свързан с услугата, като предал на България „за вечни времена“ областта Загоре, много злато, сребро и др. п. „и Тервел ги раздавал на войниците си, пръскайки с дясната си ръка злато, а с лявата – сребро.“ (Ст.Ц.) Но най-важното е провъзгласяването на кан Тервел от император Юстиниян и патриарх Калиник за Кесар – титла следваща по ранг след императора, която никога дотогава не е била давана на чужденец. Церемонията се провела в базиликата със златен покрив, за която Ст. Цанев предполага, че е днешната „Света София“ в Цариград.

С този факт са свързани няколко прецедента в историята на Византия: Кесар става не само чужденец, но и нехристиянин; чужда войска дефилира в Цариград за първи път; „варварин“ е увенчан със златен венец и наметнат с пурпурна хламида в цитаделата на Източноправославната църква. Това имало широк отзвук на Балканите и в Европа. Показателен е фактът, че Тервел тръгнал към Константинопол с 15 хилядна войска, а се върнал в Плиска със сто хилядна. Към него се присъединили хиляди войници от славяни, траки (доколкото имало още „неасимилирани“), българи останали на Балканите от предишни походи и преселения и др. Народите обичат победителите и славните водачи и ги следват.
Много скоро обаче се проявила византийската вероломност. През 708 г. Юстиниян нарушава мирния договор между ромеите и българите и нахлува в Тракия. Изненаданият Тервел успял набързо да събере 1000 конници и за няколко часа да стигне от Плиска до южните склонове на Източна Стара планина. Възползвайки се от самонадеяното нехайство на византийците (разположени на стан като на курорт), Тервел разгромява многократно по-голямата им войска и ги преследва до Босфора. Юстиниян бил свален от власт от недоволните войници. Помолил пак за помощ Тервел, но нямало време дори за размисъл. Сега му отрязали и главата.

До 717 г. на византийския престол се сменили още трима императори (Филипик, Анастасий II и Теодосий III). Най-после през 717 г. на разклатения трон седнал Лъв III.

562px-tervel.jpg

Оловен печат на Кан Тервел

В това десетилетие на размирици във Византия, в Западна Европа се разигравала тежка трагедия. Ще я предам с малък цитат от книгата на Ст. Цанев „Български хоризонти“.

„Не бил минал век, откак Мохамед започнал да проповядва исляма и арабите мюсюлмани превзели цяла Мала Азия – Мека и Медина, Дамаск, Сирия, Йерусалим, Анатолия, Александрия и цял Египет, нахлули в Персия, Афганистан и Армения, превзели и цялото северно крайбрежие на Африка – Кипър, Родос, Триполи и Картаген, а през 711 година се прехвърлили на европейския континент – маврите превзели Испания, през 716 година превзели Лисабон и се отправили на изток към Франция;…“
Това е бил удар по-страшен от този на Атила, защото тук сега се сблъскват не само армии, но и религии – две коренно противоположни цивилизации. И още по-лошо – сега в тази мащабна експанзия вероятно е бил заложен стратегически план за ликвидация на Християнството и завладяване на Европа. Потвърждава се от факта, че „…по същото време арабският владетел Маслама нахлул от Мала Азия в Тракия със силна войска и опустошил напълно цялата провинция, след това се насочил към град Константинопол и като се укрепил близо до градските стени, започнал пълна обсада на града откъм сушата; Сюлейман, командир на могъща флота от три хиляди кораба, навлязъл в Босфора и обсадил Константинопол откъм морето.“

„Целта била двете ислямски армии – от запад, откъм Испания, и от Изток, откъм Константинопол – да нападнат едновременно от двете страни и вкопчвайки Европа в ислямски клещи, да я задушат и да я превземат.
Вече трета година арабите стягали безмилостно смъртния обръч около вечния град, птичка не можела да прехвръкне, било въпрос на месец-два да го превземат…“

Настанал глад, мизерия и болести сред обсаждащите войски на арабите и още по-страшни в обсадения град.

След неколкократни молби от императора, Тервел решил да спаси Византия. Той забавил (за известно време) удара си – вероятно, за да събере и подготви достатъчна войска, да извърши добро разузнаване на противника и по някои тактически съображения (например да заблуди арабите, че ще бъде неутрален, нали Византия е била постоянен враг на българите и то много коварен през последните години).

Най-после Тервел се включва във войната: „Била ранната утрин на 15 август 718 година, черното нощно небе едва-едва просветлявало и звездите по него започнали да оредяват – най-сънният час, тогава над спящите араби се извило торнадо от отровни стрели, след стрелите върху тях връхлетял черният грохотен облак на конницата, мечовете бляскали като къси светкавици – …“
Константинопол бил спасен за векове напред. А с него Балканите и Европа. Векове по-късно Европа ще оцени заслугите на Тервел за спасяване на Западна Европа и Западната християнска цивилизация. Поема от 600 стр. ще бъде написана за него. Естествено след още някой век (България е била вече под турско робство) ще се забрави за Тервел и за България до появата на историите на Блазиус Клайнер и Паисий Хилендарски.

„Дали Тервел е виждал толкова далече, за да предвиди, че опасността, която се задава от изток е по-страшна от коварствата на византийските императори, не знам, но той спасил не само Константинопол, спасил не само Византия – на 15 август 718 година владетелят на българите кесарят хан Тервел, мъж могъществен, без да е християнин, спасил християнска Европа.

Това за хронистите било толкова невероятно и необяснимо, че те „покръстили“ Тервеля – повечето от тях, включително и нашият Паисий Хилендарски, пишат, че бил възприел християнската вяра в лето Господне 713 и че извършил този подвиг, подтикнат към отмъщение от християнски чувства (Мавро Орбини).
Но след като чувствата му не били християнски – какви са били? Мечтаният Константинопол – безпомощен и отчаян – бил на колене пред него, бил в краката му, достатъчно е било да почука с меча си по Златната порта – защо не го е превзел?

Що за варварско благородство, непонятно нам?!“

Мъдрост и проницателност в бъдещето, наследени от древните предци (от траки, итилци, памирци и други славни клонове и клончета на българите).
Пак ще цитирам Ст. Цанев.

„Не знам дали си представяш, скъпи читателю, какво би станало, ако арабите бяха превзели Константинопол през 718 година – щеше да се случи най-малко това, което се случи след седем века, когато го превзеха турците.
Има и по-скептични прогнози – английският историк Едуард Гибън бил казал, че ако арабите бяха успели да съединят силите си от изток със силите си на запад, днес в Кембридж и Оксфорд студентите щели да сричат корана, а от кулата в центъра на Лондон вместо звъна на големия часовник щял да се чува гласът на ходжата.

Тъй или иначе, Тервел отложи – поне за нас – историята със 7 века.“
Управлявал той до 721 г. След него Кормесий. Жалко, че няколко века след това българският ген във властващите български царе е бил залинял и българският победен ход в историята спира за почти 5 века, българската цивилизационна мисия е прекъсната. Успокоява ни способността на българския род да се възражда след всяко падение. Създавали са се български държави, някои са поробвани, други са загивали, но българите продължавали да съществуват, да се възраждат и да създават нови и нови български държави – до сега над 17.

Вечна е мечтата на човечеството за мир и разбирателство между хората и техните човешки общества и формирования – като се започне още от древността (групи, племена, малки и големи народи, религии, секти и т.н.).

Жалко е, че тази мечта се помрачава от стремежа на отделни хора, групи, племена, народи и дори религии за господство над останалите. През вековете това е водело до безконечни вражди, гонения, преследвания, расизъм, геноцид, малки, големи и жестоки войни. Не считам, че основната причина за войните е предимно икономическа (ограбване, заробване и др.п. зависимости), или поне дотолкова, че да оправдаят хилядите и милиони жертви. Вземете за пример последните световни войни. Какво спечелиха и какво загубиха Германия, Русия, Франция и много други страни от последната световна война? Милиони жертви и разрушения…

Може би идеологическата и религиозната нетърпимост и агресия са по-голямата причина. Няма да се впускам в повече подобни и почти нерешими разсъждения (поне засега).

Величието на Тервел е още по-голямо, тъй като той никога не започвал пръв войните, не е бил агресор – побеждавал е в името на правилната и справедлива кауза. Дори и в случая с войната за Константинопол. Нападайки Византия, арабите нападат фактически и българите, защото Византия е държава (империя), която включва в границите си много български родове и племена (траки, българи, славяни). Естествено е и държавническото гледище – ако агресорът завладее Византия, след това той може да завладее България, Балканите и Европа. Тервел не е можел да допусне това. В това е неговото величие!
Жалко, че не е имало на Балканите подобен държавник в края на ХIV век. Нямало е нов Тервел и Балканите падат под турско робство.

Арабите на Запад били сломени. Испания и Португалия се освобождават. Скоро те ще се превърнат в големи колониални страни.

Жертвите и петвековната въоръжена борба на балканските народи пазят Европа от турското нашествие.

И за послеслов на този разказ да изкажем надеждите, че Европейският съюз ще отдаде дължимото на българската история, която е неразривно свързана с тази на Европа и е допринесла за просперитета и развитието й през вековете, и ще успее да утвърди и съхрани мира и прогреса в Европа и в света.

Бинони
www.bulgarte.info

Поморийска куполна гробница

pomorie.gifАвтор: Светла Йорданова

Античната куполна гробница Хероон се намира почти на входа на град Поморие. Разположена е под могилен насип в месността „Палекастро”. Датира се от ІІ-ІV в. н.е. и най- вероятно е била мавзолей-гробница на богата Анхиалска фамилия, където са се провеждали религиозни ритуали.

Гробницата е открита през 1888 г. и е най-голямата гробница, откривана до сега в България. Уникалният античен паметник се състои от кръгла камера с диаметър 11,6 м., височина 5,5м., а коридорът е дълъг 22 м.,широк 1,7 и висок 2,4 м.

Гробницата е изградена от камък и тухли, споени с хоросан. Има следи от мазилка и боя, което говори, че в централната зала е имало рисунки. Много интересна е централната колона, която е куха, разширява се като гъба и се слива с кръглата стена. По околовръстната стена се намират пет ниши, за които се смята, че там са се слагали урните с праха на покойниците.

Планът на самата сграда, включващ в себе си камера, коридор и свързващи помещения, е характерен за архитектурата на траките от предримската епоха, но полуцилиндричният свод няма аналог засега сред откритите антични сгради от този период.

a5286a4a12b32eafa0ab6bce8a813e5f.jpeg

Античната куполна гробница се намира на 300 метра от първокласен път, достъпът до нея е лесен и удобен. За посетители гробницата е отворена от сряда до неделя от 10 до 18 ч. през лятото. През зимния период е посещенията стават с предварителна заявка.

В Костинброд има два уникални антични паметника

kostinbrod.jpgВ Костинброд има два уникални антични паметника – късно-римската Резиденция Скретиска ( palatium Scretisca ) на Константин Велики 1 и Пътна станция Скретиска ( Mutatio Scretisca ) (първата спирка, западно от Serdica по античния трансбалкански диагонален път, както и ранно-византийско селище Кратискара ( ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ ) в местността Градището край гр.Костинброд. В Античността тази местност е била красива и плодородна в близост до топъл минерален извор и важен път, до десния бряг на р.Белица, приток на р.Блато. На терена на археологическия обект са разкрити три по-важни периода: Резиденция Скретиска (ІV-V в. сл. Хр.), Неукрепено село, Ранновизантийско укрепено селище Кратискара.

Има много основания, на които изследователите се позовават за да приемат, че Резиденция Скретиска е била предпочитаното място за пребиваването на Константин Велики при посещенията му в Сердика и че тя е възникнала именно като императорска резиденция, сред които едно е, че годините на построяването й съвпадат с началото на продължителните му престои в Сердика, а е общоизвестна и знаменитата му фраза “Сердика е моят Рим!”. Вероятно резиденцията се е поддържала от управителя на провинция Сердика. Не се изключва и възможността palatium/praetorium Scretisca да е използвана и от епископите делегати на Сердикийския събор (343). Основният архитектурен комплекс на резиденцията – palatium Scretisca е един от най-впечатляващите образци на представителната късно-римска жилищна архитектура (141/110 м) – най-забележителната извънградска резиденция в провинция Вътрешна Дакия или Средиземноморска Дакия (Inner Dacia или Dacia Mediterranea) в хинтерланда на столицата й Сердика (Serdica) и най-голямата, сред познатите перистилни жилищни комплекси от Античността на Балканите с голяма зала (aula), трапезария (triclinum) с усложнен, вероятно триконхален план, многобройни жилищни помещения (cubicula), банска част (balneum), огромен двор (peristylium) с площ 4.5 дка, с градина (hortus) и монументални входове. Общата площ на намерените подови мозайки в северния перистил надхвърля 1000 м2, а общата дължина на перистила и външният южен портик е повече от 400 м . Резиденцията е ядрото на внушителен вилен комплекс и център на впечатляващо имение (fundus dominium). Проучван е също така един кръгъл в план обект (диаметър 32 м ), условно наречен “Ротонда” (Божилова/Витски, 1985), вероятно с мемориални или култови функции, разположен на 100 м южно от резиденцията, а така също и некропол. Силен повсеместен пожар унищожава резиденцията, което съвпада с времето, за което според писмените извори при хунските нашествия през 40-те г. на V в. е пострадала и Сердика.

Пътната станция Скретиска (Mutatio per/ad Scretisca) – “за резиденцията” се намира на 1000 м юи от резиденцията, възникнала е вероятно за нейното обслужване с основно предназначение taberna – страноприемница с няколко помещения и вътрешен двор. Scretisca се споменава в пътеводителя Hinerarium Burdigalense (333). Намерените тук най-ранни монети са от времето на император Константин Велики.

Ранновизантийско укрепено селище Кратискара ( ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ ) запазва с малки изменения името на римската резиденция и името на римската станция Scretisca , а при изграждането му са преизползвани останките от по-ранната резиденция. Възниква вероятно през втората четвърт на VI в. сл. Хр., упоменато в изворите от Прокопий Кесарийски като πολιχνιον (градче) ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ, върху останките на римската резиденция и играе ролята на локален административен център. Животът вероятно е прекъснал при славянските нашествия в кр. на 70-те г.-нач. на 80-те на VI в. сл. Хр. Запазени са ценни свидетелства за фортификационната система, градежа, крепостните кули, жилищни и караулни помещения

Fiko – Бойна Слава

Текето на черните брястове – Църквата и манастирският комплекс “Караач” край Варна са феномен на средновековната българска архитектура

Диана Иванова, Дневник

Едно от най- ценните открития досега при археологическите проучвания в местността Теке Караач край Варна е бронзов кръст от Х в. На него е изобразено разпятието на Исус Христос, а от четирите страни на кръста по всяка вероятност са четиримата евангелисти, чийто изображения са доста изтритиПреди повече от 100 години чешкият учен Карел Шкорпил попада на останките на великолепна църква и манастирски комплекс над сегашният варненски квартал „Възраждане“ и село Каменар (бивше Голяма Франга). Манастирът, наречен „Теке Караач“ (Текето на черните брястове) вече се предполага, че е създаден в края на ІХ и началото на Х век и е обитаван до ХVІІІ век.

За първи път Шкорпил обявява предположението, че ктитор на светата обител е свети княз Борис Покръстител на българите. Повод за това му дава откритият оловен печат, на който археологът разпознал лика на Михаил-Борис, както и старобългарски надписи. Хипотезата изглеждала вероятна заради огромната загриженост на княза за приобщаването на средновековния българин към тогавашната европейска култура. Показателно за неговите усилия са осеяната с манастири територия, привличането на Кирило-Методиевите ученици и техните последователи и широката просветителска дейност след покръстването в 865 г.

Ето как описва местността Теке Каарач Карел Шкорпил, когато я вижда за първи път: „Оставаме учудени от гледката, която се открива оттука. Под нас като на длан се гледа цялата варненска долина със светлото езеро, тъмното море и с града Варна. Разкошна местност! Тъкмо насреща, зад езерото, се намира под върха Джанавар старохристиянската светиня от времето на Константин Велики.“

Легенди

За брястовете, които са кръстници на местността, има няколко предания. Едното е, че на текето дошли няколко дервиши. Те седнали до началото на намиращия се там избор. След като си починали, забили тоягите си в земята и заминали. От тях на мястото израснали брястовете. Има и друго поверие, запазено и до днес в християнското население. Икона на Св. Богородица хвръкнала и се заклещила между клоните на голям бряст.

Събрали се вярващи от цялата околия, за да я занесат в града. Докарана била каруцата на един християнин. Сложили иконата в колата, но от тежестта й тя не могла да помръдне от мястото си. Опитали хората с друга кола. Случило се същото. Първите мъже на града се събрали, за да решат какво да направят. Повикали един млад и праведен турчин. Той дошъл с кола, в която били впрегнати млади волове. И чудото станало!

Колата тръгнала към града. Много народ следвал шествието с благословение. Като колата спряла на едно широко празно място, това било знак, че иконата желаела да остане там. Именно там построили черквата „Св. Богородица (Панагия)“. И до днес всяка година на 15 август, деня на Успение Богородично, в местността Караач теке се прави събор, посветен на Божията майка.

Брънка от Варненската огърлица

Интензивната археологическа работа по манастирския комплекс „Теке Караач“ започва преди 12 години. Научен ръководител на разкопките е проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, директор на катедра „Археология“ във Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“. Негови заместници са н.с. д-р Валентин Плетньов, директор на Регионалния исторически музей – Варна, и гл.ас. д-р Росина Костова от ВТУ. Според проф. Попконстантинов, ако трябва да се говори за феномен в средновековната българска архитектура, комплексът, който се проучва, респектира с размерите и с плановата си схема.

Тя няма паралел нито в българската, нито във византийската архитектура. Ученият смята, че с нейното изследване ще се изяснят редица въпроси, свързани с манастирската и с цялостната ни средновековна архитектура. Проф. Георгиос Веленис от Солунския университет „Аристотел“ заявява, че не познава такава сграда нито в старобългарската, нито във византийската строителна традиция. С работата върху комплекса и изясняването на функциите на „Теке Караач“ нещата стават още по- интересни.

Манастирът се включва в т.нар. Варненска огърлица . В нея влизат Варненският некропол, Аладжа манастир, манастирът в село Равна, Провадийско. Предизвикателство за археологическия екип се оказва и откритият преди около 90 години оловен печат на свети княз Борис I. Той е от ранния вид печати, датиран от 899 г. Тогава князът напуска престола и се замонашва, предоставяйки престола на своя син Владимир Расате.

Проучването на манастира започва в края на миналия век, някъде около 1899, със съвсем скромни средства. Идеята на Шкорпил за големи разкопки обаче не се осъществява, въпреки че тогавашното правителство на Стамболийски взема мерки за отчуждаване на тези земи – 3 лозя, които са били предоставени на варненското археологическо дружество за ползване за вечни времена.

Архитектурата

Последната експедиция успява да разкрие нови факти от историята на древния манастир. Разположен върху площ от почти 10 дка, той е една от най-големите сгради от времето на Първото българско царство. Ансамбълът е изграден на равна тераса по северния склон на Франгенското плато. Археолозите смятат, че той има връзка с няколко важни старобългарски селища и некрополи, които се намират в района на новите квартали на съвременна Варна и са разкопани. Проучванията показват, че манастирът е бил създаден по предварителен план.

И през тази година студенти от Великотърновския и Варненския свободен университет ще продължат археологически разкопки в местността Теке Караач край Варна. С всеки извозен пласт камъни и пръст манастирът разкрива целия си облик.

В центъра на обширен двор е издигната голяма катедрална църква от т.нар. атонски тип. Храмът притежава обемисти полукръгли ниши от север и юг, където при молитва се е събирало цялото монашеско братство. Сградата е украсена със стенописи и монументална каменна пластика. Край нея се развиват верижни помещения, строени с мекия и податлив на обработка варовиков камък бигор. Пред постройките са оформени портици в два реда, открити към просторния двор.

Най-важна се оказва сграда с внушителните размери 35 на 10 м. Вътрешността й е разчленена от напречни зидове на 12 симетрично разположени помещения. Масивните стени дават основание на учените да предположат, че сградата е била засводена и е имала втори етаж. През 2005 г. са разкрити два от рухналите сводове, което потвърждава хипотезата им. Както останалите помещения, постройката е изпълнена в т.нар. смесен градеж, познат от античната епоха – 3-4 реда тухли и 4-5 реда камъни последователни редове от тухли и камък. Проф. Попконстантинов посочва, че за такъв строеж са били необходими огромни средства. Подобна техника е била използвана и при строителството на Голямата базилика в Плиска – факт, който подсказва, че начинът на градеж не е изолиран и не е характерен само за античния период.

Находките

Подобно на манастира в Равна при разкопките са открити над 30 железни стилуси (писала) и множество бронзови закопчалки за книги. Казимир Попконстантинов е сигурен, че екипът му е попаднал на манастирския скрипториум. Той е с дължина от 40 метра и ширина 10 метра, разделен с големи коридори. Заедно с него в огромната сграда са се помещавали библиотеката и училището. Помещението бързо става тясно за мащабната просветителска дейност, извършвана в манастира.

Тогава то е разширено на юг, като е добавена нова пристройка. Това е допълнително доказателство, че целта на строителите от втората половина на IХ в. е била да се изгради център за разпространение на новата вяра сред морето от езичници. Белег за интензивния живот в манастира е и откритата рисувана и релефна керамика от бяла глина. Част от съдовете са внос от Византия, а други са в стила на „преславската рисувана керамика“ от края на IХ и началото на Х в. Разцветът неочаквано прекъсва в последните десетилетия на Х в. Първоначално учените работят по хипотезата за насилствено разрушение. По-късно се разбира, че обителта е унищожена от свлачище – актуален проблем и до днес за Варненския край.

По-късно в изоставените руини израства селище. Новите обитатели се нанасят направо във вътрешността или пък строят непретенциозни каменни жилища и землянки край тях. Следи от човешко присъствие се запазват чак до ХVI-ХVII в., когато хората окончателно напускат района на някога бляскавия манастир.

Сега археолозите проучват все още горните пластове (ХIII-ХIV в.). Неотдавна бяха открити два нагръдни кръста и няколко монети, предимно от Второто българско царство, традиционна керамика, амфори, характерни за Х в., детски гроб. Както и в предишни години, при разкопките ще се стигне постепенно до най-дълбоките пластове от IХ в. – времето на княз Борис. Учените се надяват да стигнат до сгради-доказателства, които да потвърдят тезата им, че той е бил ктитор на манастира. Според археолозите обаче изненадите обикновено идват в последните дни от разкопките и все още не се знае какво ще се случи до техния край. Работата продължава. Но когато приключи, по всяка вероятност комплексът ще се превърне е една от най- впечатляващите туристически атракции у нас.

Нумизматика, филателия, археология и история