Гробът на Омуртаг – гробницата на Демир баба при с. Севар, Разградско

Владимир Цонев, академик на МАБИК
Из книгата му “Древните българи – прадеди на траките”, изд. “Литера Прима”, София, 2007, с. 142. Представяме ви раздела “Пелгари, траки, българи, къзълбаши и гробът на Омуртаг”, с. 123-137

omurtag1.jpg

През IV в. Римската империя се разделя на Западна и Източна (Византия), като непрекъснато расте ролята на последната, включваща земите на Тракия. На практика Византия е представлявала сбор от различни народи, наричани християни или ромеи – римляни. Според изследователя Здравко Даскалов от общо управляващите 14 династии 6 са български, а от 87 императора различни сведения говорят, че 41 имат наше, българско потекло. За съжаление повечето от източните ромейски императори с българска кръв забравят родовия си корен и служат предимно на интересите на Византия.

Както първата династия, така и последната на Палеолозите е от български произход. Коренът на Палеолозите е древна Фригия. Това е народът, известен на Балканите като бриги, живял в района около днешна Македония. Самата му съставка „Пал“ / „Бал“ показва, че това са древните българи пелазгите (пелгарите). В Мала Азия бригите стават известни като фриги.

Съпоставителният анализ до голяма степен показва, че между бриги (фриги) и пелгари можем да сложим знак на равенство.

Подобно на управляващите в Атлантида фризийците (фригите) са бели, високи хора, със сини очи и светли коси. В „Oera Linda“ -древен документ, който съдържа аналите на този морски народ, съществувал преди Потопа (потъването на Атлантида – 9570 г. пр. н. е.), се разказва как тяхната жрица-войн Минерва слиза на бреговете на днешна Гърция и основава първата Атина.

Фригите са населявали и Египет. Тяхното пристигане в поречието на Нил е изобразено върху дръжка на нож от Гебел-ал-Арак, датирана от архаичната епоха. Тези хора с високоразвита култура се появяват на кораби с високи носове, доста различни от местните. Наричат ги Шамсу-Хор, което може да се преведе като „последователи на Хор“ или „деца на Хор“. Те налагат традицията живият фараон да носи името Хор. Към края на IV хил. пр. н. е. последователите на Хор формират господстваща раса, която управлява цял Египет. Неслучайно хроника, фиксираща същия период, говори за борбата за власт в поречието на Нил между братята пелазги Египт и Данай.

Друго важно сведение, сочещо сходството между пелгари (пелазги) и бриги (фриги) е появата на името „Пелопонес“ – страната на аркадийските пелазги. Нейн кръстник е Пелопс, син на фригийския цар Тантал. Географът Страбон пише по този повод: „Пелопонес преди да дойдат елините, бил населяван от варвари. Но също цяла Гърция била някога населена с варвари, ако човек сам съди по преданията. Пелопс доведе от Фригия народ в названия на негово име Пелопонес.“ (Забележка: Варвари са наричани всички неелински племена.)

С изграждането на Константинопол като столица на Източната Римска империя започват важни процеси на урбанизация в Тракия. Появява се необходимостта от строежи на нови крепости по северните граници и обособяването на важни колонии от федерати, които от IV до VI в. са главно готи, гети, хуни и славяни (всички те от български произход).

Започва процес на славянизация на Тракия, който се движи от север на юг. Тракийските имена показват устойчивост, което говори, че традициите не са забравени. И все пак новото постепенно се налага. Конникът – основно божество при траките, продължава да има свои светилища до V в., когато те са подложени на унищожение от християнството.

Сътрудничеството обаче между гети (траки), славяни, хуни и българи остава, защото имат единен родов корен. И това най-добре проличава при въстанието на Виталиан през 513-518 г. Той е командир на войските от федерати – наемници на ромейска служба.

Прокопий сочи, че фоедератите (федерати) никога не са побеждавани от Византия. От тях не са събирали данъци, а им се давали големи възнаграждения, за да се заселват с родовете си и да пазят границите на Източната Римска империя.

С армията си Виталиан успява да овладее Тракия, Скития и Македония. Важни сведения за войската му дава историкът Джон Бъри: „Виталиан е заемал поста на маркиз на фоедератите, които са били на станове в Тракия, и тези войски били съставени предимно от българи.“

Вгледаме ли се в плочки с тракийски конник и сравним ли ги с Мадарския конник, ще установим твърде голямо сходство и в коня, и в конника, и в изобразените куче, лъв и орел. Не може да бъде случайно, че точно край Мадара са намерени 14 плочки с Тракийския конник, те се откриват и в цяла Североизточна България – територия, обитавана от гетите (северните траки).

Всъщност голямата роля на коня в живота на древните българи е добре известна. Не по-малко значима е тя и при траките. Като важен слънчев символ конят е бил погребван заедно със своя господар.

Заслужава внимание и шлемът на Тервел (реконструиран по негов печат), който е идентичен с парадните шлемове при гетите.

Множество проучвания на селища и крепостни стени в днешна Североизточна България показват, че в ранната българска (за официалната наука) селищна система земите, обитавани от гетите, заемат ключово място. Открита е могила, насипана през VIII-IХ в. от българите, по начин абсолютно сходен с гетския.

От това време е и колоната, завещана от Омуртаг:
„Кан сюбиги Омуртаг, обитавайки в стария си дом, направи преславен дом на Дунава и като измери (разстоянието) между двата всеславни дома, направи по средата могила и от самата среда на могилата до стария ми дворец има 20 000 разтега, и до Дунава има 20 000 разтега. Самата могила е всeславна и след като измериха земята, направих този надпис. Човек дори и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис да си спомни за оногова, който го е направил. А името на архонта е Омуртаг, кан сюбиги. Нека Бог го удостои да преживее сто години.“

Надписът е познат в историята като Търновският надпис. Открит е при цар Иван Асен II. По негово нареждане той е пренесен в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново. Издълбан е върху колона с височина 4 м, която се превръща в опорна колона на църквата.

В сравнение с други надписи, този е по-особен, защото оповестява, че е издигната могила. От текста проличава и кратък размисъл за смисъла на живота и смъртта – явяващи се две неразривно свързани неща от вечния кръговрат във Вселената.

За нас представлява интерес къде се намира всеславната могила на Омуртаг. Свещената земя на гетите – Голямата Свещарска могила, като най-висока в Североизточна България, отдавна привлича погледите ни. Още повече, че тя се намира на почти еднакви разстояния от Плиска и р. Дунав.

Но по-късно започва да надделява мнението на специалистите за Демир баба теке. Твърдението се подкрепя първоначално от изследователите К. Шкорпил и Фр. Бабингер.

Важен момент в текста за определяне местоположението на гроба на Омуртаг играе думата „могила“ (в оригинала „тумба“). Според проф. В. Златарски авторът на надписа говори по-скоро не за могила, а за гробница. В тази посока ни отпраща и смисълът на текста, ако се опитаме да го разтълкуваме. С думата „тумба“, чието значение е „гробница“, стават излишни по-нататъшни обяснения за същността на построеното. В надписа заслужава внимание и използването на „направи“, а не на „издигна“, което ни навежда на мисълта за възможността построеното да е гробница.

Издигането на военностратегическа могила по онова време едва ли е било толкова наложително, защото вече е съществувала Голямата Свещарска могила (висока 21 м). Очевидно, че посочената „всеславна“ могила е имала друго предназначение. Както вече отбелязахме, в надписа се говори за преходността на човешкия живот и определено напомня за надгробен надпис.

Интересни са разсъжденията на В. Златарски и звучат съвсем логично. Той забелязва, че в текста се споменава за две части, които построил Омуртаг между двата всеславни дома (дворците). В оригинала се сочи „тумбион“ – „гроб“, както и „тумба“ – гробницата“, където се намирал самият „гроб“. По всяка вероятност е бил построен цял комплекс с гробница (мавзолей) и гроб. За това ни напомня и изразът „от средата на тази могила“.

Продължават споровете къде се е намирал дворецът на българския владетел Омуртаг край Дунава. Едни смятат, че той трябва да се търси при Силистра, а други – на наносния остров на Дунава (в земите на днешна Румъния) – Пъкуюл луй Соаре. Последният се намира на около 18 км западно от Силистра.

Направените проучвания доведоха до любопитни резултати. Разстоянието от Голямата Свещарска могила до Плиска е приблизително 50 км. То е равно на разстоянието от същата могила до посочения остров – Пъкуюл луй Соаре.

Естествено вече споменахме, че Голямата Свещарска могила не може да се смята за мястото, където е погребан Омуртаг. Свидетелство за това са и направените разкопки от унгареца Геза Фехер, които не откриха древнобългарски следи.

Така погледите отново се насочват към Демир баба теке. Разстоянията от него до Плиска и до румънския наносен остров не са напълно еднакви (съответно 52 и 50 км), но са достатъчно близки. Още повече, че в миналото те са се определяли не по права линия, а с помощта на построените пътища.

Нека разгледаме текето (манастира) и постройките около него. В двора му има сграда, която е използвана от местното население къзълбаши (алиани) за религиозни цели. Под скалите, във вътрешния двор на манастира, се издига мавзолеят. В него, според предания, е погребан къзълбашкият светец Демир баба.

Мавзолеят (тюрбето) е разположен в посока изток-запад. Състои се от допълнително изградено антре, островърхо предверие и помещение със седем стени. Характерно за това помещение е различната големина на стените – от 4,32 м до 5,10 м. Използвани са сравнително неголеми, светли и изгладени каменни блокове.

В центъра на мавзолея се намира дървен саркофаг (лъжлив) със зидан гроб под него. До саркофага са поставени железни еминии (обувки), тежки 3-4 кг, както и джобно ножче.

Проучванията сочат, че манастирът „Демир баба“ е строен около средата на XVI в. Но съществуват някои следи, които ни навеждат на мисълта, че тук е имало по-древен градеж.

В двора на манастира се намира част от стара колона, корниз, както и почти заровена основа на колона. Открити са и шест стъпала, изсечени в скалата. На практика те не водят наникъде и свършват в стената на мавзолея. Очевидно те са принадлежали към древна постройка, издигаща се над скалата.

Самата гробница е изградена от различни камъни. В долната й част те са по-големи, а нагоре – по-малки. И това е явен белег, че горната част е строена допълнително.

Предполага се, че след разрушаването на по-старата постройка и издигането на втората, при оформянето на оградата, над вратата към вътрешния двор е поставен камък, наподобяващ саркофаг. Целта е била да се обозначи, че в ограденото място е имало гробница. Съществувал е и надпис върху този камък, но той очевидно е заличен и на негово място е поставена плочка с арабски надпис.

Днес сред местното население като че ли няма данни за старата постройка. Но ако се вгледаме в каменните блокове на оградата, ще забележим две изображения. Първото се явява джамия, докато второто не прилича нито на мюсюлмански, нито на езически или християнски храм. От двете страни на постройката все още ясно се виждат по 6 стъпала, като стъпалата отдясно поразително напомнят за тези, които са изсечени във вградената в гробницата скала.

Щеше ли днес да има Европейски съюз без ТЕРВЕЛ?

tervel.jpgЧовешките взаимоотношения са много сложна материя. С тях се занимават няколко научни дисциплини и тук те не ще се обсъждат, още повече, че авторът не претендира да е вещ по тях. Споменавам този проблем, защото човешките взаимоотношения са свързани до голяма степен с междудържавните и много държавни въпроси се решават със субективни чувства (според настроението на владетеля). Например: Вождът е обиден и заповядва наказателен поход…, или помогнали на императора да си върне престола и той подарява цяла област, освен даровете в злато, сребро и ценни вещи. Минават година-две, забравил добрините и той решава да си вземе обратно даровете и земите. А това са войни с хиляди жертви. Или пък женска история: хубавата Елена става причина за най-тежката древна трагедия – Троянската война и гибелта на дузина тракийски вождове и десетки хиляди войници, разоряване на градове, изгнание на Еней.

И като че ли за потвърждение на поговорката „Всяко зло за добро“ – струва ми се, че Еней и неговите троянци са маята за появата на Римската империя (виж статията за Eтруските и Пеласгите) – считана за бисер на световната история, постигнала високо ниво на държавна организация. Но да се върнем към човеците и царете. За превратностите в техните съдби, които се отразяват и върху историята и съдбите на държавите и царете.

Нещо подобно се случва в живота на великия Тервел. В 700-та година той има злата участ да участва в последната битка на баща си, кан Аспарух, във войната с хазарите, да го погребе близо до гроба на дядо си Кубрат в степите на Украйна и да се завърне с позора на поражението в столицата Плиска.
Четири години Историята не пише нищо за него и за България.

Но нали страната ни граничи с Великата хилядолетна империя Византия, за добро или за зло не може дълго време да не се напише нещо и за България. Изобщо българската Балканска държава така е била свързана с Византия, че както пише Ст. Цанев, византийската история не може без България и обратно, българската история не може без Византия. Така през пролетта на 705 г. Тервел помогнал на детронирания (през 695 г.) император Юстиниян II Ринотмет (т.е. Носоотрязаният) да си възвърне престола. С 15-хилядна армия Тервел, съпроводен от Юстиниян, обсадил Константинопол и след три дни императорът бил възстановен на трона. Естествено изпълнил предварителния договор, свързан с услугата, като предал на България „за вечни времена“ областта Загоре, много злато, сребро и др. п. „и Тервел ги раздавал на войниците си, пръскайки с дясната си ръка злато, а с лявата – сребро.“ (Ст.Ц.) Но най-важното е провъзгласяването на кан Тервел от император Юстиниян и патриарх Калиник за Кесар – титла следваща по ранг след императора, която никога дотогава не е била давана на чужденец. Церемонията се провела в базиликата със златен покрив, за която Ст. Цанев предполага, че е днешната „Света София“ в Цариград.

С този факт са свързани няколко прецедента в историята на Византия: Кесар става не само чужденец, но и нехристиянин; чужда войска дефилира в Цариград за първи път; „варварин“ е увенчан със златен венец и наметнат с пурпурна хламида в цитаделата на Източноправославната църква. Това имало широк отзвук на Балканите и в Европа. Показателен е фактът, че Тервел тръгнал към Константинопол с 15 хилядна войска, а се върнал в Плиска със сто хилядна. Към него се присъединили хиляди войници от славяни, траки (доколкото имало още „неасимилирани“), българи останали на Балканите от предишни походи и преселения и др. Народите обичат победителите и славните водачи и ги следват.
Много скоро обаче се проявила византийската вероломност. През 708 г. Юстиниян нарушава мирния договор между ромеите и българите и нахлува в Тракия. Изненаданият Тервел успял набързо да събере 1000 конници и за няколко часа да стигне от Плиска до южните склонове на Източна Стара планина. Възползвайки се от самонадеяното нехайство на византийците (разположени на стан като на курорт), Тервел разгромява многократно по-голямата им войска и ги преследва до Босфора. Юстиниян бил свален от власт от недоволните войници. Помолил пак за помощ Тервел, но нямало време дори за размисъл. Сега му отрязали и главата.

До 717 г. на византийския престол се сменили още трима императори (Филипик, Анастасий II и Теодосий III). Най-после през 717 г. на разклатения трон седнал Лъв III.

562px-tervel.jpg

Оловен печат на Кан Тервел

В това десетилетие на размирици във Византия, в Западна Европа се разигравала тежка трагедия. Ще я предам с малък цитат от книгата на Ст. Цанев „Български хоризонти“.

„Не бил минал век, откак Мохамед започнал да проповядва исляма и арабите мюсюлмани превзели цяла Мала Азия – Мека и Медина, Дамаск, Сирия, Йерусалим, Анатолия, Александрия и цял Египет, нахлули в Персия, Афганистан и Армения, превзели и цялото северно крайбрежие на Африка – Кипър, Родос, Триполи и Картаген, а през 711 година се прехвърлили на европейския континент – маврите превзели Испания, през 716 година превзели Лисабон и се отправили на изток към Франция;…“
Това е бил удар по-страшен от този на Атила, защото тук сега се сблъскват не само армии, но и религии – две коренно противоположни цивилизации. И още по-лошо – сега в тази мащабна експанзия вероятно е бил заложен стратегически план за ликвидация на Християнството и завладяване на Европа. Потвърждава се от факта, че „…по същото време арабският владетел Маслама нахлул от Мала Азия в Тракия със силна войска и опустошил напълно цялата провинция, след това се насочил към град Константинопол и като се укрепил близо до градските стени, започнал пълна обсада на града откъм сушата; Сюлейман, командир на могъща флота от три хиляди кораба, навлязъл в Босфора и обсадил Константинопол откъм морето.“

„Целта била двете ислямски армии – от запад, откъм Испания, и от Изток, откъм Константинопол – да нападнат едновременно от двете страни и вкопчвайки Европа в ислямски клещи, да я задушат и да я превземат.
Вече трета година арабите стягали безмилостно смъртния обръч около вечния град, птичка не можела да прехвръкне, било въпрос на месец-два да го превземат…“

Настанал глад, мизерия и болести сред обсаждащите войски на арабите и още по-страшни в обсадения град.

След неколкократни молби от императора, Тервел решил да спаси Византия. Той забавил (за известно време) удара си – вероятно, за да събере и подготви достатъчна войска, да извърши добро разузнаване на противника и по някои тактически съображения (например да заблуди арабите, че ще бъде неутрален, нали Византия е била постоянен враг на българите и то много коварен през последните години).

Най-после Тервел се включва във войната: „Била ранната утрин на 15 август 718 година, черното нощно небе едва-едва просветлявало и звездите по него започнали да оредяват – най-сънният час, тогава над спящите араби се извило торнадо от отровни стрели, след стрелите върху тях връхлетял черният грохотен облак на конницата, мечовете бляскали като къси светкавици – …“
Константинопол бил спасен за векове напред. А с него Балканите и Европа. Векове по-късно Европа ще оцени заслугите на Тервел за спасяване на Западна Европа и Западната християнска цивилизация. Поема от 600 стр. ще бъде написана за него. Естествено след още някой век (България е била вече под турско робство) ще се забрави за Тервел и за България до появата на историите на Блазиус Клайнер и Паисий Хилендарски.

„Дали Тервел е виждал толкова далече, за да предвиди, че опасността, която се задава от изток е по-страшна от коварствата на византийските императори, не знам, но той спасил не само Константинопол, спасил не само Византия – на 15 август 718 година владетелят на българите кесарят хан Тервел, мъж могъществен, без да е християнин, спасил християнска Европа.

Това за хронистите било толкова невероятно и необяснимо, че те „покръстили“ Тервеля – повечето от тях, включително и нашият Паисий Хилендарски, пишат, че бил възприел християнската вяра в лето Господне 713 и че извършил този подвиг, подтикнат към отмъщение от християнски чувства (Мавро Орбини).
Но след като чувствата му не били християнски – какви са били? Мечтаният Константинопол – безпомощен и отчаян – бил на колене пред него, бил в краката му, достатъчно е било да почука с меча си по Златната порта – защо не го е превзел?

Що за варварско благородство, непонятно нам?!“

Мъдрост и проницателност в бъдещето, наследени от древните предци (от траки, итилци, памирци и други славни клонове и клончета на българите).
Пак ще цитирам Ст. Цанев.

„Не знам дали си представяш, скъпи читателю, какво би станало, ако арабите бяха превзели Константинопол през 718 година – щеше да се случи най-малко това, което се случи след седем века, когато го превзеха турците.
Има и по-скептични прогнози – английският историк Едуард Гибън бил казал, че ако арабите бяха успели да съединят силите си от изток със силите си на запад, днес в Кембридж и Оксфорд студентите щели да сричат корана, а от кулата в центъра на Лондон вместо звъна на големия часовник щял да се чува гласът на ходжата.

Тъй или иначе, Тервел отложи – поне за нас – историята със 7 века.“
Управлявал той до 721 г. След него Кормесий. Жалко, че няколко века след това българският ген във властващите български царе е бил залинял и българският победен ход в историята спира за почти 5 века, българската цивилизационна мисия е прекъсната. Успокоява ни способността на българския род да се възражда след всяко падение. Създавали са се български държави, някои са поробвани, други са загивали, но българите продължавали да съществуват, да се възраждат и да създават нови и нови български държави – до сега над 17.

Вечна е мечтата на човечеството за мир и разбирателство между хората и техните човешки общества и формирования – като се започне още от древността (групи, племена, малки и големи народи, религии, секти и т.н.).

Жалко е, че тази мечта се помрачава от стремежа на отделни хора, групи, племена, народи и дори религии за господство над останалите. През вековете това е водело до безконечни вражди, гонения, преследвания, расизъм, геноцид, малки, големи и жестоки войни. Не считам, че основната причина за войните е предимно икономическа (ограбване, заробване и др.п. зависимости), или поне дотолкова, че да оправдаят хилядите и милиони жертви. Вземете за пример последните световни войни. Какво спечелиха и какво загубиха Германия, Русия, Франция и много други страни от последната световна война? Милиони жертви и разрушения…

Може би идеологическата и религиозната нетърпимост и агресия са по-голямата причина. Няма да се впускам в повече подобни и почти нерешими разсъждения (поне засега).

Величието на Тервел е още по-голямо, тъй като той никога не започвал пръв войните, не е бил агресор – побеждавал е в името на правилната и справедлива кауза. Дори и в случая с войната за Константинопол. Нападайки Византия, арабите нападат фактически и българите, защото Византия е държава (империя), която включва в границите си много български родове и племена (траки, българи, славяни). Естествено е и държавническото гледище – ако агресорът завладее Византия, след това той може да завладее България, Балканите и Европа. Тервел не е можел да допусне това. В това е неговото величие!
Жалко, че не е имало на Балканите подобен държавник в края на ХIV век. Нямало е нов Тервел и Балканите падат под турско робство.

Арабите на Запад били сломени. Испания и Португалия се освобождават. Скоро те ще се превърнат в големи колониални страни.

Жертвите и петвековната въоръжена борба на балканските народи пазят Европа от турското нашествие.

И за послеслов на този разказ да изкажем надеждите, че Европейският съюз ще отдаде дължимото на българската история, която е неразривно свързана с тази на Европа и е допринесла за просперитета и развитието й през вековете, и ще успее да утвърди и съхрани мира и прогреса в Европа и в света.

Бинони
www.bulgarte.info

Поморийска куполна гробница

pomorie.gifАвтор: Светла Йорданова

Античната куполна гробница Хероон се намира почти на входа на град Поморие. Разположена е под могилен насип в месността „Палекастро”. Датира се от ІІ-ІV в. н.е. и най- вероятно е била мавзолей-гробница на богата Анхиалска фамилия, където са се провеждали религиозни ритуали.

Гробницата е открита през 1888 г. и е най-голямата гробница, откривана до сега в България. Уникалният античен паметник се състои от кръгла камера с диаметър 11,6 м., височина 5,5м., а коридорът е дълъг 22 м.,широк 1,7 и висок 2,4 м.

Гробницата е изградена от камък и тухли, споени с хоросан. Има следи от мазилка и боя, което говори, че в централната зала е имало рисунки. Много интересна е централната колона, която е куха, разширява се като гъба и се слива с кръглата стена. По околовръстната стена се намират пет ниши, за които се смята, че там са се слагали урните с праха на покойниците.

Планът на самата сграда, включващ в себе си камера, коридор и свързващи помещения, е характерен за архитектурата на траките от предримската епоха, но полуцилиндричният свод няма аналог засега сред откритите антични сгради от този период.

a5286a4a12b32eafa0ab6bce8a813e5f.jpeg

Античната куполна гробница се намира на 300 метра от първокласен път, достъпът до нея е лесен и удобен. За посетители гробницата е отворена от сряда до неделя от 10 до 18 ч. през лятото. През зимния период е посещенията стават с предварителна заявка.

В Костинброд има два уникални антични паметника

kostinbrod.jpgВ Костинброд има два уникални антични паметника – късно-римската Резиденция Скретиска ( palatium Scretisca ) на Константин Велики 1 и Пътна станция Скретиска ( Mutatio Scretisca ) (първата спирка, западно от Serdica по античния трансбалкански диагонален път, както и ранно-византийско селище Кратискара ( ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ ) в местността Градището край гр.Костинброд. В Античността тази местност е била красива и плодородна в близост до топъл минерален извор и важен път, до десния бряг на р.Белица, приток на р.Блато. На терена на археологическия обект са разкрити три по-важни периода: Резиденция Скретиска (ІV-V в. сл. Хр.), Неукрепено село, Ранновизантийско укрепено селище Кратискара.

Има много основания, на които изследователите се позовават за да приемат, че Резиденция Скретиска е била предпочитаното място за пребиваването на Константин Велики при посещенията му в Сердика и че тя е възникнала именно като императорска резиденция, сред които едно е, че годините на построяването й съвпадат с началото на продължителните му престои в Сердика, а е общоизвестна и знаменитата му фраза “Сердика е моят Рим!”. Вероятно резиденцията се е поддържала от управителя на провинция Сердика. Не се изключва и възможността palatium/praetorium Scretisca да е използвана и от епископите делегати на Сердикийския събор (343). Основният архитектурен комплекс на резиденцията – palatium Scretisca е един от най-впечатляващите образци на представителната късно-римска жилищна архитектура (141/110 м) – най-забележителната извънградска резиденция в провинция Вътрешна Дакия или Средиземноморска Дакия (Inner Dacia или Dacia Mediterranea) в хинтерланда на столицата й Сердика (Serdica) и най-голямата, сред познатите перистилни жилищни комплекси от Античността на Балканите с голяма зала (aula), трапезария (triclinum) с усложнен, вероятно триконхален план, многобройни жилищни помещения (cubicula), банска част (balneum), огромен двор (peristylium) с площ 4.5 дка, с градина (hortus) и монументални входове. Общата площ на намерените подови мозайки в северния перистил надхвърля 1000 м2, а общата дължина на перистила и външният южен портик е повече от 400 м . Резиденцията е ядрото на внушителен вилен комплекс и център на впечатляващо имение (fundus dominium). Проучван е също така един кръгъл в план обект (диаметър 32 м ), условно наречен “Ротонда” (Божилова/Витски, 1985), вероятно с мемориални или култови функции, разположен на 100 м южно от резиденцията, а така също и некропол. Силен повсеместен пожар унищожава резиденцията, което съвпада с времето, за което според писмените извори при хунските нашествия през 40-те г. на V в. е пострадала и Сердика.

Пътната станция Скретиска (Mutatio per/ad Scretisca) – “за резиденцията” се намира на 1000 м юи от резиденцията, възникнала е вероятно за нейното обслужване с основно предназначение taberna – страноприемница с няколко помещения и вътрешен двор. Scretisca се споменава в пътеводителя Hinerarium Burdigalense (333). Намерените тук най-ранни монети са от времето на император Константин Велики.

Ранновизантийско укрепено селище Кратискара ( ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ ) запазва с малки изменения името на римската резиденция и името на римската станция Scretisca , а при изграждането му са преизползвани останките от по-ранната резиденция. Възниква вероятно през втората четвърт на VI в. сл. Хр., упоменато в изворите от Прокопий Кесарийски като πολιχνιον (градче) ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ, върху останките на римската резиденция и играе ролята на локален административен център. Животът вероятно е прекъснал при славянските нашествия в кр. на 70-те г.-нач. на 80-те на VI в. сл. Хр. Запазени са ценни свидетелства за фортификационната система, градежа, крепостните кули, жилищни и караулни помещения

Fiko – Бойна Слава

Текето на черните брястове – Църквата и манастирският комплекс “Караач” край Варна са феномен на средновековната българска архитектура

Диана Иванова, Дневник

Едно от най- ценните открития досега при археологическите проучвания в местността Теке Караач край Варна е бронзов кръст от Х в. На него е изобразено разпятието на Исус Христос, а от четирите страни на кръста по всяка вероятност са четиримата евангелисти, чийто изображения са доста изтритиПреди повече от 100 години чешкият учен Карел Шкорпил попада на останките на великолепна църква и манастирски комплекс над сегашният варненски квартал „Възраждане“ и село Каменар (бивше Голяма Франга). Манастирът, наречен „Теке Караач“ (Текето на черните брястове) вече се предполага, че е създаден в края на ІХ и началото на Х век и е обитаван до ХVІІІ век.

За първи път Шкорпил обявява предположението, че ктитор на светата обител е свети княз Борис Покръстител на българите. Повод за това му дава откритият оловен печат, на който археологът разпознал лика на Михаил-Борис, както и старобългарски надписи. Хипотезата изглеждала вероятна заради огромната загриженост на княза за приобщаването на средновековния българин към тогавашната европейска култура. Показателно за неговите усилия са осеяната с манастири територия, привличането на Кирило-Методиевите ученици и техните последователи и широката просветителска дейност след покръстването в 865 г.

Ето как описва местността Теке Каарач Карел Шкорпил, когато я вижда за първи път: „Оставаме учудени от гледката, която се открива оттука. Под нас като на длан се гледа цялата варненска долина със светлото езеро, тъмното море и с града Варна. Разкошна местност! Тъкмо насреща, зад езерото, се намира под върха Джанавар старохристиянската светиня от времето на Константин Велики.“

Легенди

За брястовете, които са кръстници на местността, има няколко предания. Едното е, че на текето дошли няколко дервиши. Те седнали до началото на намиращия се там избор. След като си починали, забили тоягите си в земята и заминали. От тях на мястото израснали брястовете. Има и друго поверие, запазено и до днес в християнското население. Икона на Св. Богородица хвръкнала и се заклещила между клоните на голям бряст.

Събрали се вярващи от цялата околия, за да я занесат в града. Докарана била каруцата на един християнин. Сложили иконата в колата, но от тежестта й тя не могла да помръдне от мястото си. Опитали хората с друга кола. Случило се същото. Първите мъже на града се събрали, за да решат какво да направят. Повикали един млад и праведен турчин. Той дошъл с кола, в която били впрегнати млади волове. И чудото станало!

Колата тръгнала към града. Много народ следвал шествието с благословение. Като колата спряла на едно широко празно място, това било знак, че иконата желаела да остане там. Именно там построили черквата „Св. Богородица (Панагия)“. И до днес всяка година на 15 август, деня на Успение Богородично, в местността Караач теке се прави събор, посветен на Божията майка.

Брънка от Варненската огърлица

Интензивната археологическа работа по манастирския комплекс „Теке Караач“ започва преди 12 години. Научен ръководител на разкопките е проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, директор на катедра „Археология“ във Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“. Негови заместници са н.с. д-р Валентин Плетньов, директор на Регионалния исторически музей – Варна, и гл.ас. д-р Росина Костова от ВТУ. Според проф. Попконстантинов, ако трябва да се говори за феномен в средновековната българска архитектура, комплексът, който се проучва, респектира с размерите и с плановата си схема.

Тя няма паралел нито в българската, нито във византийската архитектура. Ученият смята, че с нейното изследване ще се изяснят редица въпроси, свързани с манастирската и с цялостната ни средновековна архитектура. Проф. Георгиос Веленис от Солунския университет „Аристотел“ заявява, че не познава такава сграда нито в старобългарската, нито във византийската строителна традиция. С работата върху комплекса и изясняването на функциите на „Теке Караач“ нещата стават още по- интересни.

Манастирът се включва в т.нар. Варненска огърлица . В нея влизат Варненският некропол, Аладжа манастир, манастирът в село Равна, Провадийско. Предизвикателство за археологическия екип се оказва и откритият преди около 90 години оловен печат на свети княз Борис I. Той е от ранния вид печати, датиран от 899 г. Тогава князът напуска престола и се замонашва, предоставяйки престола на своя син Владимир Расате.

Проучването на манастира започва в края на миналия век, някъде около 1899, със съвсем скромни средства. Идеята на Шкорпил за големи разкопки обаче не се осъществява, въпреки че тогавашното правителство на Стамболийски взема мерки за отчуждаване на тези земи – 3 лозя, които са били предоставени на варненското археологическо дружество за ползване за вечни времена.

Архитектурата

Последната експедиция успява да разкрие нови факти от историята на древния манастир. Разположен върху площ от почти 10 дка, той е една от най-големите сгради от времето на Първото българско царство. Ансамбълът е изграден на равна тераса по северния склон на Франгенското плато. Археолозите смятат, че той има връзка с няколко важни старобългарски селища и некрополи, които се намират в района на новите квартали на съвременна Варна и са разкопани. Проучванията показват, че манастирът е бил създаден по предварителен план.

И през тази година студенти от Великотърновския и Варненския свободен университет ще продължат археологически разкопки в местността Теке Караач край Варна. С всеки извозен пласт камъни и пръст манастирът разкрива целия си облик.

В центъра на обширен двор е издигната голяма катедрална църква от т.нар. атонски тип. Храмът притежава обемисти полукръгли ниши от север и юг, където при молитва се е събирало цялото монашеско братство. Сградата е украсена със стенописи и монументална каменна пластика. Край нея се развиват верижни помещения, строени с мекия и податлив на обработка варовиков камък бигор. Пред постройките са оформени портици в два реда, открити към просторния двор.

Най-важна се оказва сграда с внушителните размери 35 на 10 м. Вътрешността й е разчленена от напречни зидове на 12 симетрично разположени помещения. Масивните стени дават основание на учените да предположат, че сградата е била засводена и е имала втори етаж. През 2005 г. са разкрити два от рухналите сводове, което потвърждава хипотезата им. Както останалите помещения, постройката е изпълнена в т.нар. смесен градеж, познат от античната епоха – 3-4 реда тухли и 4-5 реда камъни последователни редове от тухли и камък. Проф. Попконстантинов посочва, че за такъв строеж са били необходими огромни средства. Подобна техника е била използвана и при строителството на Голямата базилика в Плиска – факт, който подсказва, че начинът на градеж не е изолиран и не е характерен само за античния период.

Находките

Подобно на манастира в Равна при разкопките са открити над 30 железни стилуси (писала) и множество бронзови закопчалки за книги. Казимир Попконстантинов е сигурен, че екипът му е попаднал на манастирския скрипториум. Той е с дължина от 40 метра и ширина 10 метра, разделен с големи коридори. Заедно с него в огромната сграда са се помещавали библиотеката и училището. Помещението бързо става тясно за мащабната просветителска дейност, извършвана в манастира.

Тогава то е разширено на юг, като е добавена нова пристройка. Това е допълнително доказателство, че целта на строителите от втората половина на IХ в. е била да се изгради център за разпространение на новата вяра сред морето от езичници. Белег за интензивния живот в манастира е и откритата рисувана и релефна керамика от бяла глина. Част от съдовете са внос от Византия, а други са в стила на „преславската рисувана керамика“ от края на IХ и началото на Х в. Разцветът неочаквано прекъсва в последните десетилетия на Х в. Първоначално учените работят по хипотезата за насилствено разрушение. По-късно се разбира, че обителта е унищожена от свлачище – актуален проблем и до днес за Варненския край.

По-късно в изоставените руини израства селище. Новите обитатели се нанасят направо във вътрешността или пък строят непретенциозни каменни жилища и землянки край тях. Следи от човешко присъствие се запазват чак до ХVI-ХVII в., когато хората окончателно напускат района на някога бляскавия манастир.

Сега археолозите проучват все още горните пластове (ХIII-ХIV в.). Неотдавна бяха открити два нагръдни кръста и няколко монети, предимно от Второто българско царство, традиционна керамика, амфори, характерни за Х в., детски гроб. Както и в предишни години, при разкопките ще се стигне постепенно до най-дълбоките пластове от IХ в. – времето на княз Борис. Учените се надяват да стигнат до сгради-доказателства, които да потвърдят тезата им, че той е бил ктитор на манастира. Според археолозите обаче изненадите обикновено идват в последните дни от разкопките и все още не се знае какво ще се случи до техния край. Работата продължава. Но когато приключи, по всяка вероятност комплексът ще се превърне е една от най- впечатляващите туристически атракции у нас.

Маркели

180px-krepost.JPGМаркели или Маркелли (на гръцки Μαρκέλλαι, Маркеле) е името на средновековна византийска крепост, която днес се намира на територията на община Карнобат в България, на около 7,5 километра от град Карнобат.

Исторически сведения

180px-markelichurch.JPG

През 756 година българският хан Винех губи сражение при пограничната тогава крепост Маркели срещу войските на византийския император Константин V Копроним, за което пише патриарх Никифор.

В 792 година според Теофан Изповедник император Константин VI е разбит при Маркели от войските на българския хан Кардам.

В 811 година император Никифор Геник използва Маркели за изходна точка за злополучния си поход в България, при който е разбит от войските на хан Крум и губи живота си.

Византийската писателка Ана Комнина пише, че в 1089 година баща ѝ император Алексий I Комнин използва Маркели за база при операциите си срещу печенезите и куманите.[1] Вероятно Маркели е разрушена при куманското нападение над Византийската империя през 1090 година.

180px-markelival.JPG

Разположение

Крепостта заема западния край на възвишението Хисар, което е част от южната верига на Източна Стара планина. Крепостта възниква през късната Античност и първоначално е защитавана от крепостна стена, а през Средновековието – от изградени мощни земни отбранителни валове. Естествени защитни прегради към крепостта са река Мочурица, която е и неин основен водоизточник, и скалните откоси в северозападната част.

Изборът на мястото на крепостта Маркели, от стратегическа гледна точка, показва много добро познаване на общогеографските особености на един обширен район с радиус 30-40 километра, включващ основната Старопланинска верига и източния край на Средна гора. Крепостта има зрителна връзка с много укрепени селища в околността, по-важните от които са:
античният и средновековен комплекс от две крепости и няколко големи селища на 1-2 километра западно-северозападно от село Зимен;
крепостта на Войнишкия Бакаджик на около 2 километра южно от село Войника;
крепостта над Марашкия проход на около 4 километра западно от село Седларево;
„Малкото“ и „Голямото кале“ на 4-4,5 километра северозападно от село Везенково;
крепостта „Обраслото кале“ на около 1 километра северно от село Подвис;
крепостта на Големия Бакаджик.

Освен с тези обекти, Маркели има много добра видима връзка и с Мокренския проход, с района на Върбишкия проход, с местността Яйлата в Ришкия проход и други.

Прави впечатление изборът на място на водоотбранителната кула на левия бряг. Тя е разположена точно срещу единствения в близкия район участък от реката с плитко скалисто корито, без затлачвания и заблатявания.

250px-vodootbranitelnakula.JPG

Данни за крепостта 

Обща площ на крепостта, заключена между отбранителните валове от изток и юг, и река Мочурица – 460 декара;
Площ на оградената от крепостната стена територия – 14,6 декара;
Площ на източното разширение – 3,8 декара;
Обща дължина на крепостната стена по най-вероятното трасе – 530 метра;
Обща дължина на стената на източното разширение по най-вероятното трасе – 150 метра;
Денивелации на отделните части от крепостната стена:
северна – от изток към запад – 15 метра;
южна – от изток към запад – 17 метра;
източна – от север към юг – 2 метра;
западна – от север до най-ниската точка – 9 метра, от най-ниската точка до югозападната кула + 7 метра;
Надморска височина на най-високата точка от обекта до източната крепостна стена – 225,5 метра.

Исторически документи за крепостта Маркели

До момента у нас няма известни картографски източници от Античността и Средновековието, съдържащи данни за Маркели. В една по-късна карта на България и Румелия, издадена през 1791 година във Венеция от Антонио Заппа, условният знак за град Карнобат дава информация за укрепление, подобно на антични и средновековни обекти като Марцианопол, Никопол, Никополис ад Иструм, Велико Търново и други.

Веднага след началото на Руско-турската война от 1877-1878 година, руският топографски корпус започва едромащабно геодезическо заснемане на българската територия, в резултат на което се създава многолистната топографска карта в мащаб 1:42 000, а също и карти в производни мащаби (1:126 000, 1:210 000 и прочее). Картните листове получават популярното наименование „верстовки“, тъй като за основна мерна единица е използвана руската верста (1 верста = 500 сажена = 1,067 км). В картен лист М 1:126 000, № У1-8 районът на Маркели е означен като развалини „Черкез-кьой“. Картографирани са и надгробни могили северно от обекта. Долината на р. Мочурица е изобразена като силно заблатен участък. Най-близките села до обекта са Бюкюрдира/Бюкюрджели (Бюкюрджалии, днес Церковски), Кара-каузлы (Кулазлии, Колазлии, днес Крумово градище) и Турско-Бейкюй (Турско Бей Кьой, днес Искра). Най-голямото населено място в околността е град Карнобат (означен Карнабатъ), който по времето на картографирането се е състоял от 680 къщи. Релефът на самия археологически обект обаче е много силно видоизменен от огромните по обем земни работи по изграждането, по времето на Първата българска държава, на системата от защитни валове и ровове.

Разположението на тези фортификационни съоръжения е много умело съчетано с естествения релеф, с оглед постигане на по-големи размери на съоръжението, което затруднява преодоляването му от противника, за някои участъци може да се отчете над 10 м височина на вал и над 3 м дълбочина за ров. Оформеният между двата вала в южния край на крепостта дол, както и понижението на терена между втория вал от юг на север и подножието на южната крепостна стена също нямат естествен произход. Те показват местата, от които са изземвани земни маси при изграждането на валовете. Внушителният обем на земните валове създава и първоначално визуално впечатление за естествени форми на релефа, особено при наблюдаването им от подножието на крепостта.

Тракийски град Хелис

image_2941.jpegСъс заселването на тракийските племена гети през ранножелязната епоха районьт се превръща в политически, културен и религиозен център, който започва да се изгражда от началото на I хил.пр.н.е. / IX – VIII в. и достига най-висока точка на развитие през елинистическата епоха /IV – III в пр.н.е./.

с. Свещари Разградско. Първите следи от човешки живот по тези места са от края на каменната и началото на каменно-медната епоха. Със заселването на тракийските племена гети през ранножелязната епоха районьт се превръща в политически, културен и религиозен център, който започва да се изгражда от началото на I хил.пр.н.е. / IX – VIII в. и достига най-висока точка на развитие през елинистическата епоха /IV – III в пр.н.е./. През този период завършва оформянето на средището включващо градски център, два могили и некропола и две светилища.

Фотограф: Иво Сотиров

Антични постройки

Антични постройки
Българските земи са били населени още от дълбока древност. За това свидетелстват
множеството открити антични постройки.

Перперикон

 perperik1.jpgperperik1.jpg

perperik2.jpgperperik3.jpg

  Свещеният град Перперикон се намира в Източните Родопи, на около 15 км от гр.
Кърджали. Датира от 8 000 години преди Христа. В близост има десетки
археологически обекти от различни епохи. Според изследователите тук се намира
светилището на Дионис, описано от Херодот. Дворецът на Перперикон е бил масивна
Г-образна сграда с дебели стени. Част от стените са рязани естествени скали, по
които личат ниши за гредите. Градежът е от каменни блокове, типични за
мегалитното строителство. До парадния вход с добре запазен праг водят около 200
м каменни стъпала, които са широки около 3 м. При последните разкопки на няколко
метра от двореца е открит голям жертвеник за едри животни и човешки
жертвоприношения, каквито са правени по онова време. В най-ниския етаж на
двореца са открити пет саркофага. Те са вкопани в скалистия под, до тях има ниши
за даровете. В западното помещение се е намирал олтар, съдят археолозите по
запазен каменен постамент. В северозападната част е открита крипта с 15 каменни
саркофага.

Античен град Улпия Ескус

Величествените развалини на римския и византийски град Улпия Ескус се намират в
близост до с. Гиген, Плевенски окръг. Заемат площ от около 280 дка. В резултат
на направените разкопки в местността са получени ценни данни за бита на местното
население, което се е състояло от траки, италийци, преселници от Мала Азия и от
западните римски провинции. Това включва информация за поселищното развитие,
укрепителните системи, уличните мрежи, обществените и училищните сгради,
икономическия живот, културата, религията и погребалните обичаи.

ulpia3.jpg ulpia2.jpg ulpia1.jpg

Крепост Кастра Мартис

Крепостта Кастра Мартис се намира на около 30 км от Видин. При археологически
проучвания се установи, че преди изграждането на крепостта, на същото място,
през първото хилядолетие преди новата ера е съществувало малко трако-римско
селище. Крепостта се състои от две части – квадрибургий и кастел. Първоначално е
бил издигнат квадрибургият – към края на III – началото на IV в. Представлява
квадратно укрепление с размери 40 на 40 м. В ъглите му се издигат мощни кръгли
кули с диаметър 12,5 м. В него е било седалището на коменданта на крепостта.
Кастелът има форма на неправилен четириъгълник, отбраняван от 7 многоъгълни
кули. Заема площ от 15,5 дка. По средата на централната сграда на укреплението
има вътрешен двор с кладенец, покрит с големи квадратни тухли. Около двора са
разположени двуетажни помещения. Северно от двора има обширното помещение, което е изпълнявало по-особени функции. Там вероятно се е събирал командният състав и
са съхранявали бойните знамена и отличия на войсковата част, лагерувала в
крепостта. Източно и западно от централната сграда се издигат по 5 масивни
зидани пилони, които са носели конструкцията на двуетажни помещения към
крепостните стени, използувани в долния етаж за складове, а в горния за
казармени помещения. Кулите са били на три етажа, свързани с вътрешни дървени
стълби. Покрити са били с керемиди. За отбраната им били използувани засводените
прозорци.

kastra_martis3.jpg kastra_martis2.jpg kastra_martis1.jpg

Крепост Цепина

Крепостта Цепина се намира в североизточния край на Чепинската котловина, на 6
км. от село Дорково. Построена е на висок скалист връх, на надморска височина
1136м. През средновековието е една от най-известните родопски крепости. Влиза в
пределите на българската държава в средата на IX век. През XI век е завладяна от
Византия, но по време на управлението на цар Калоян (1197-1207г.) отново е
включена в пределите на Българската държава. През XII – XIII век Цепина е голям
средновековен град-крепост. Външните крепостни стени обхващат площ от 25 дка, а
в най-високата част е бил изграден средновековен замък върху площ от 5 дка. В
укрепената територия са проучени три църкви и четири прецизно изградени
водохранилища. От едната църква са иззети двата мраморни олтарни релефа на
апостолите Петър и Павел, изложени в Ермитажа в Санкт Петербург. Основите на
крепостните стени – вътрешни и външни, както и основите на църквите и четирите
водохранилища са реставрирани и привличат множество туристи. В подножието на
крепостта има уредена експозиция с материали от археологическите разкопки и
проучвания. В близост има туристическа хижа.

cepina3.jpg cepina2.jpg cepina1.jpg

Aнтичeн град Никополис aд Иструм

Останките от античния град Никополис aд Иструм се намират на 3 км. от село
Никюп, на 20 км. северно от старата българска столица Велико Търново. Никополис
ад Иструм е основан в 102 г. от император Траян в чест на победата му над
даките. От началото на II в. до средата на IV в. градът е най-значителния
градски център във вътрешността на областта Mизия между река Дунав и Стара
планина. Пострадал от първото и второто готско нашествие, градът е възстановяван
oт византийците през V-VI в. Досега е изследвана само една трета част от
територията, на която се е намирал античният град. Oткрити са интересни находки,
принадлежащи на различни епохи.

nikopolis3.jpg nikopolis2.jpg nikopolis1.jpg

Белоградчишка крепост Калето

Белоградчишка крепост е една от най-добре запазените в България. Тя е изградена
от римляните сред непристъпни скали, още преди създаването на българската
държава. При строежа на крепостта римляните използували естествената
непристъпност на белоградчишките скали, като издигнали само две стени – от
северозапад и югоизток. От другите страни за преграда служат два огромни скални
масива, високи по 80-100 м. Крепостните зидове били здрави, с дебелина в
основите от 4 до 5 м. и високи от 12 до 15 м. Крепостта се състои от три двора с
обща площ 10 211 кв.км. и едно отделно укрепление. Всеки двор е бил с възможност
за автономна защита. На крепостните стени са изградени амбразури за пушки.
Крепостта разполага с 15 оръдия. Има казармени и складови помещения, арсенали,
затвор, мелници за сол и жито, 4 водохранилища. Открити са две щерни за вода,
издълбани в скалите, дълбоки около 5 м. Те се пълнели със снежна и дъждовна вода
и събраното количество се пазело като неприкосновен запас.

belogr3.jpg belogr2.jpg belogr1.jpg

 

Антична крепост Калето

Античната крепост се намира в югозападния край на Монтана, на височината
“Калето”. При археологическите разкопки са разкрити порта с кула, строена III –
IV в., казармени и други сгради, базилика и зидове от римската епоха, жилища от
каменно – медната епоха, славянски жилища и светилище.

krepost_kaleto3.jpg krepost_kaleto2.jpg krepost_kaleto1.jpg

Крепост Кракра

Крепостта Кракра е на малко скалисто плато в юзозападната част на Перник.
Откритите тук следи от живот датират от V-VI век пр. н. е. Запазените останки от
крепостни стени, градени с пясъчници, очертават многоъгълна крепост с площ 45
дка. Селището е разрушено за пръв път през III век пр. н. е. Възстановена от
траките, твърдината развива дейни търговски връзки с околния свят. Особено
оживена е по време на римското владичество. Към средата на VI век селището
запада, вероятно пострадало от славянските нашествия. Най-голямо развитие
крепостта достига през IX и X век. Върху развалините на старото укрепление били
издигнати двойни стени, подсилени с три правоъгълни кули. През X и началото на
XI век пернишката крепост играе първостепенна роля в отбраната на страната срещу
византийското нашествие. Тогава се ръководи от воеводата Кракра, владетел още 35
крепости в района. През 1189 г. твърдината отново е опожарена и старата й слава
отмира.

krakra1.jpg krakra2.jpg krakra3.jpg

Римски военен път Карасура

Карасура се намира на южните склонове на планината Средна гора, на около 50 км
североизточно от Пловдив. В древни времена то е било станция върху най-краткия
път между Европа и Близкия Изток. Като „римски военен път“ той е свързвал
значимите антични градове Сингидунум (Белград), Сердика (София) и Адрианополис
(Одрин) със столицата на Източно-римската империя Константинопол, по-късната
Византия и днешния Истанбул на Босфора. Местността е била заселена още от края
на ранната каменна ера (около 5000 пр.н.е.). Благодарение на своите природни
дадености – плодородни почви, големи количества минерална вода и
средиземноморски климат, е предлагала идеални условия за живот. Тук са проведени
около 20 разкопки. Археолозите са успели да разкрият големи части от разделеното
с рекичка двойно крепостно съоръжение със стена, кули, бастиони и порти. Открити
са множество култови предмети, оброчни релефи, предмети за ежедневна употреба и
др.

karasura3.jpg karasura2.jpg karasura1.jpg

 

 

Тракийски център при Халка Бунар

Тракийският център при Халка Бунар се намира в землището на с. Горно Белево,
Старозагорска област. Резултатите от археологическите проучвания, макар в
начален стадий, го нареждат сред важните обекти на тракийската селищна
археология, проучвани в момента в България. Разкрит е уникален керамичен център,
от който засега са известни четири пещи, организирани две по две, около две
предпещни ями. Запазени са основните конструктивни елементи на пещите – горивна
(или смесителна) камера, скара с вентилационни отвори, снабдителен канал и
предпещна яма. Всяка от четирите пещи има свои функционални и конструктивни
особености. Това са първите свидетелства за устройството на подобен тип
съоръжения и организацията на керамичното производство в тракийски център от
ранноелинистическата епоха. Открити са изключително разнообразни находки. Част
от тях са свързани с конкретни занаяти или селскостопански дейности – хромелни
камъни, тежести за стан и рибарска мрежа, прешлени за вретено, железни ножчета,
длета, брусове. Има и такива с ясно култово предназначение – фрагментите от
есхара, миниатюра на брадвичка от глина, глинено „хлебче“, „жетони“ от стени на
съдове, астрагалоси. Истинско произведение на изкуството е изящна главичка от
теракота на жена. От особена важност са фрагментите от съдове с графити на
гръцки език. Открити са и извънредно голямо количество животински кости.

halka_bunar3.jpg halka_bunar2.jpg halka_bunar1.jpg

Тракийската гробница в Казанлък

Това е един от най-известните паметници на тракийската култура, включени в
Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство. Гробницата е с
диаметър 2.65м. и висока 3.25м. Изградена е от тухли, за които се предполага, че
са открити като строителен материал от римляните 2 века по-късно. Като свързващ
материал са използвани блокове от камък и глина. Гробницата е известна с
уникалните си стенописи, които са изпълнени с мокро фреско и темперна техника.
Те покриват площ от около 40 кв.м. и представляват една изключително красива
художествена галерия. Картините са много реалистични и показват битки, сцени от
ежедневието, погребални шествия… Гробницата датира от края на 4-ти и началото
на 3-ти век преди новата ера. Намира се в североизточната част на Казанлък.

tomb_kazanlak3.jpg tomb_kazanlak2.jpg tomb_kazanlak1.jpg

Храмът на Кибела

Селището е разположено на остров в сладководното Дуранкулашко езеро. През
хилядолетията езерото е било ту отделено, ту свързано с Черно море. Върху
неговата територия в течение на шест хиляди години е имало селище (от 5400 г.
пр. н.е. до 1100 г., когато Византия завладява Първото българско царство).
Предполага се, че е изоставено заради маларичните комари. Тук са открити
интересни находки – керамични фигури на идоли, които изобразяват женски фигури;
множество керамични съдове; оръдия на труда; брадви от еленов рог… Интерес
представляват няколко украшения – огърлица от златни и халцеденови маниста,
наниз от златни и малахитови маниста, антропоморфен амулет, спирала от златна
тел, вероятно накит за глава и др.

kibela3.jpg kibela2.jpg kibela1.jpg

Храмът на Ситалк

Близо до село Старосел, на около 20 км. от град Хисар се намира най-големия в
Югоизточна Европа тракийски царски комплекс с храм-мавзолей. Предположенията са,
че храмът е на тракийския цар Ситалк, живял около 440 г. пр.н.е. Към храмa води
парадно стълбище с монументален коридор, култова площадка и две камери. Входът е
очертан от плочи с пластична и цветна украса. Вътрешното помещение е кръгла
куполовидна камера с полуколони и цветни орнаменти. В това помещение посветеният
е влизал за връзка с боговете. На 30 м от главния храм е открито царско
погребение. От саркофага са извадени масивен златен пръстен-печат с изображение
на конник, бойни доспехи, стрели, сребърни, бронзови и добре запазени рисувани
керамични съдове.

sitalk3.jpg sitalk2.jpg sitalk1.jpg

Римски терми – гр. Варна

Намиращите се в югоизточната част на съвременния град Варна Римски терми (бани)
са най-голямата обществена антична сграда, открита досега в България.
Сравнително добре запазените стени очертават внушителна постройка, вдигната на
повече от 7000 кв.м. площ. Разкритата сграда е част от терми на римския град
Одесос. Архитектурният стил подсказва, че са били построени към края на II –
началото на III в. Намерените в канализацията монети потвърждават тази датировка
– най-ранните от тях са сечени при император Септимий Север (193-211г.), а
най-късната е от времето на император Тацит (275г.). Така е установено, че
термите са функционирали до към края на III в. Историческите и археологическите
данни сочат, че по това време Одесос е бил важен икономически и културен център
на Черноморието.

rimski_termi21.jpg rimski_termi1.jpg rimski_termi3.jpg

 

bgofers.com

Велики Преслав

 image_2692.jpegimage_2690.jpeg

Втората Българска столица. Важни за българската държава събития бележи 893 година. Проведеният тогава Преславски събор утвърждава християнството и старобългарския като официални религия и език на младата българска държава. Съборът отделя българската църква от подчинеността й спрямо византийската, дава мощен тласък на просветните движения, издига за княз на българите Симеон I и премества столицата от Плиска в Преслав. Надпис на древна каменна колона свидетелства за това, че градът е бил създаден от хан Омуртаг, но истинския си разцвет получил по времето на Симеон Велики. Велики Преслав бил замислен и строен като типичен средновековен град. Внушителните му руини заемат площ от 3,5 кв.км. Строителите на Преслав изградили за първи път в Европа две концентрични защитни крепостни стени. И до днес ясно личат очертанията на части от крепостния зид, кръглата източна кула, северна и южна порти, дворецът и прилежащите му постройки. Останките на голямата тронна зала и помещенията за обслужване на царете също говорят за изключително великолепие и разкош. Упадъкът на Преслав започва по време на Втората Българска Държава, когато столица вече е Търново.

Фотограф: Иво Сотиров

СКИРМИАНИТЕ

 

Историците смятат, че първите обитатели на земите край днешния Созопол са се появили преди 6 000 години. Тук е необходимо да споменем, че в тази епоха нивото на Черно море е било с 8-10 метра по-ниско и Созополското крайбрежие е било с малко по-различен вид от днешният. Созополският полуостров тогава е бил остров, съединен с о-в Кирик и Юлита. Провлакът, съединяващ днес Стария град с континента се е образувал след V в. пр. Хр., когато жителите на античния град са насипали каменен път, който изиграл ролята на съвременните буни, акумулирайки пясък от двете си страни. Един остров, вероятно са били днешните острови “Св. Иван” и “Св. Петър”. А между тях и брега е имало още два острова, съществували до ХVІІІ век, наречени от местното население Милос и Гата. Днес те са разрушени от морето.


Червенофигурен камбановиден кратер – IV в. пр.Хр.

Едно голямо и за съжаление слабо проучено праисторическо селище, съществувало между ІV-ІІ хил. пр. Хр. в пристанищния залив, е първото човешко население на територията на Созопол. Селището е било вероятно наколно и както показват стотиците открити черепи на диви животни, жителите му са се занимавали с лов и риболов, а към края на съществуването му и със земеделие. Стотици керамични съдове показват, че дори и на тези примитивно живеещи хора не е било чуждо чувството за красота и изящество.


Сребърна монета от Аполония – V в. пр.Хр.

Археологическите разкопки по хълмовете около Созопол и на полуострова, по който днес е разположен Стария град показват, че в средата на ІІ хил. пр. Хр. територията на съвременния град е обитавана от население с битова култура (керамика, оръжия, накити, оръдия на труда), характерна за народа траки. Траките според античните гръцки писатели обитавали вече в тези времена земите на днешна България, Румъния, Македония, Северна Гърция, Европейската част на Турция и част от Мала Азия. Според античния гръцки историк Херодот (V в. пр. Хр.) те са най-многобройния народ на земята след индийците. Траките били разделени на племена, управлявани от царе, които упражнявали власт над територията на всяко племе и населението й.

Пак от Херодот знаем името на тракийското племе, обитавало созополските околности. Те се наричали скирмиани. Племенната територия на скирмианите се простирала в земите около Меден рид – една откъснала се от Странджанския масив планинска верига, ограждаща като дъга морския бряг от н. Атия до Маслен нос. Почти по всички върхове на Меден рид има и днес запазени зидове на древнотракийски крепости, изградени в ХІІІ-ХІІ в. пр. Хр. Очевидно населението занимаващо се със земеделие, скотовъдство и риболов по крайбрежието и полетата край него в случай на военна опасност се е оттегляло в крепостите по върховете на труднодостъпния Меден рид. Впрочем Меден рид е имал също значими стопански ресурси. Хълмовете му, както и днес са били покрити с гъсти дъбови гори, а в недрата му са били открити и експлоатирани още в тази епоха медни руди. Огромните количества шлака, които до неотдавна се издигаха на високи купчини край древните рудници показват, че добива на метал от скирмианите значително е надвишавал потребностите на племето, което едва ли е надхвърляло 15-20 000 души. Голяма част от добива на метал е бил за износ. Посоките на износа на метал не е трудно да се открият. Това са на първо място тракийските племена на запад, юг и север от черноморския бряг при Созопол.

През втората половина на ХХ век подводните археолози откриха на морското дъно край Созопол стотици каменни котви, принадлежащи на средиземноморски народи (финикийци, критяни, микенци) от епохата ХІІІ-VІІІ в. пр. Хр. Търговските връзки на траките по днешното българско Черноморие е отдавна известен факт – изнасяни са зърнени храни, кожи, дървен материал, сушена и солена риба. Но огромния брой на каменните котви, открити край Созопол е свидетелство, че оттук е изнасяна и стока, липсваща в земите край останалия тракийски бряг на Черно море. Това могат да бъдат само метални слитъци и то в значителни количества, добити от траките скирмиани от Меден рид.

Античните писатели твърдят, че в 611 г. пр. Хр. група преселници от малоазиатския полис (град-държава) Милет и от град Фокея основали на днешния созополски п-ов нов полис, който нарекли Аполония. Бог Аполон имал много функции, като в Аполония бил почитан като Лечител (лекар). Античните писатели не съобщават повече подробности за първите десетилетия на новия град-държава, нито за отношенията му с местните траки. Практиката на основаването на нови гръцки градове-държави е добре известна и е била строго регламентирана. Всяко решение за основаването на нов град е било одобрявано или не от общогръцката жрица Пития, чийто храм бил в Делфи, недалеч от Атина. Едно от условията й например е било преселниците да не бъдат по-малко от 800 и не повече от 3 000 души, както и да бъдат от един град-държава. Последното изискване навярно е било, за да се предовратят граждански размирици в новия град-държава, предизвикани от различия в обичаи, традиции, диалект и т.н. Компромиси, макар и рядко, били правени и очевидно случая с Аполония е бил точно такъв. Това означава обаче, че първоначалната група заселници не е наброявала повече от 800-1 000 души. Като имаме предвид, че такава група не може да излъчи повече от 200 въоръжени мъже, става ясно, че настаняването на аполонийци върху племенната територия на тракийското племе скирмиани, чиято бойна сила е няколко хиляди добре въоръжени бойци е станало по мирен път. Най-вероятно – в резултат на споразумение между царя на траките и водачите на преселниците, закрепено със сродяване т.е. чрез бракове между синовете и дъщерите на тракийските и гръцките първенци. Подобни случаи са известни при основаването на гръцки градове-държави на Галиполския п-ов и по Беломорския бряг край Кавала.

По обичаят си траките давали огромна зестра и на момичетата и на момчетата при брак. Известният гръцки историк Тукидит е бил рожба на такъв брак и след като бил изгонен от Атина се уединил в имението на баба си тракийката Хегесапила и се прехранвал с приходите от златната мина в планината Пангей, която баба му донесла като зестра. Вероятно по същия начин и тракийските мини в Меден рид постепенно преминали в ръцете на аполонийски граждани. Свидетелство за това са тракийските имена на съпругите на много гърци върху надгробните плочи в античния некропол на града-държава и десетките надгробни тракийски могили в близките му околности. Като се има предвид, че и името скирмиани изчезва от древните източници още в края на VІ в. пр. Хр. твърде е възможно всички траки скирмиани някъде в началото на V в. пр. Хр. да са получили аполонийско гражданство и землището им да е станало част от държавната територия на Аполония.

Обстоятелството, че Аполония никога не е имала проблеми с траките в дългия си близо 600 години живот като самостоятелен град-държава подсказва, че с тази мъдра стъпка първенците на Аполония осигурили тила си за векове напред. Впрочем едва ли са имали и друг избор. Поселението им е било твърде далече от гръцкия свят, за да получат ефективна помощ в случай на военен конфликт с траките, живеещи до стените на града-държава. В Черно море аполонийци са и първите гръцки поселници. Едва след 100-150 години ще се появят и Месамбрия (Несебър), Одесос (Варна), Бизоне (Каварна) и Дионисопол (Балчик), но те дълго време ще бъдат малки и бедни рибарски селища.

Анна Лазаровa

Нумизматика, филателия, археология и история