Архив за етитет: трако – македонските монети

Иконография на трако – македонските монети

img_previewphp.jpg

    Иконография на трако – македонските монети

на образите е задължително условие за успешната им и приемлива Почти всички персонажи от племенните монети носят на главите си характерна широкопола шапка, завършваща на върха с едно топче. От различните автори тя бива определяна ту като петасос, ту като каузия. Същата шапка носи и мъжът върху октодрахмите на Алек¬сандър I Македонски. С такъв тип шапка е представян Хермес върху огромен брой монетни типове, която се счита за един от негови¬те основни опознавателни атрибути. В гръцкия свят такава шапка но¬села името петасос. В Македония обаче, подобна шапка била назовава¬ла каузия и била смятана за царска регалия. Спорът относно наиме¬нованието й е напълно безсмислен, тьй като в литературата и двете назовавания се приемат за равностойни.
По-важно е наблюдението, че в пределите на Западна Тракия, Ма¬кедония и Пеония тя е била изключително популярна в края на VI в пр. н. е. и затова била лесно адаптирана към характерните регалии на македонските царе, които станали по-късно господари на почти всич¬ки територии на племената, секли монети. Тя е неизменен и понякога единствен аксесоар от облеклото на човешките фигури. представени върху племенните монети. Явно, шапката е важен елемент от иконог-рафията на монетите и опознавателен белег, без който идейното раз¬читане на изображенията би било неясно и несигурно.
Особено внимание заслужава иконографията на мъжката фигура вър¬ху племенните монети. Важно е, преди да бъде интерпретирана семан-тиката на изображенията, да се опише добросъвестно и обективно всич¬ко онова, което се вижда върху монетите. С други думи, точното иконо-графско разчитане интерпретация.
При октодрахмите на ихни, тинтени  и някои екземп¬ляри на едоните/Гета е представен гол, брадат мъж с петасос (кау¬зия), застанал зад два вола. Мъжът има дълга, оплетена на дебела плитка коса, която, спускайки се по рамото и ръката му, достига лакътя. Такъв тип прическа има правият силен от монетите на „Лете“ и коленичили¬ят кентавър от статерите на орески, зеели, лееи и др. Мъжът е поста¬вил дясната си ръка върху хълбока на вола, представен на преден план, а другата – върху шията на другия (вътрешния) вол. Композицията е изпълнена така, че да се виждат главите и на двете животни (главата на вътрешния вол е винаги повдигната нагоре). Изключително близкият маниер на гравьорското третиране на изображенията подсказва, че е възможно монетните печати да са дело на един гравьор. Продължете да четете Иконография на трако – македонските монети